Hyppää sisältöön

Hanhonvuoren metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341017
Pinta-ala: 21 ha
Kunta: Ruovesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Hanhonvuoren metsä kartalla

Alueen kuvaus

Hanhonvuoren metsä sijoittuu Kouluvuoren laelle ja Hanhonvuoren lounaisrinteeseen. Alueen edustavimmat osat ovat rinteen jyrkimmässä, kallioisessa osassa sekä alueen kaakkoispäässä olevat luonnonmetsät. Alue on geomorfologialtaan vaihtelevaa: tasaista ja rinnemaastoa, kalliopaljastumia ja -seinämiä sekä soistuneita painanteita ja puronotkoa. Puuston lahojatkumo on hyvä, sillä eriasteisesti lahonneita maapuita ja kuolleita pystypuita esiintyy yksittäin ja pieninä ryhminä koko ydinalueella. Pienet korpisoistumat elävöittävät aluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on kokonaan valtion omistuksessa.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 20
91D0 Puustoiset suot 0,5

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 10.08, päivitetty 11.11.2019 klo 10.08

Julkaisija: