Hanhilampi

Koodi FI0500093
Kunta Mikkeli
Pinta-ala (ha) 29
Aluetyyppi SCI

Hanhilammen Natura-alueen kartta (pdf, 420 Kb)

Alueen kuvaus:

Hanhilampi on joki- ja harjuluonnon suojelukohde, sekä koulujen biologian opetuskohde. Pääosan suojelualueesta muodostavat Pankajoki ja Hanhilampi reunakasvustoineen. Itä- ja pohjoisosassa alueeseen kuuluu lisäksi merkittäviä osia Kalevankankaan harjumaastosta. Hanhilammen pohjoispuolelta alueeseen kuuluvat Tampinjoki ja Hanhijoki rantavyöhykkeineen Kovalantielle saakka.

Kasvillisuustyyppejä on 18, kasvilajeja n. 350. Metsät vaihtelevia harjujen kuivista kangasmetsistä reheviin puronvarsilehtoihin. Jokivarressa on laajat kurjenmiekkakasvustot ja Hanhilammen länsipuolella on luhtanevatyypin suota. Kasviharvinaisuuksia: suovalkku, tyräruoho ja kangasvuokko. Harjualueella maasto on paikoin melko pahoin kulunutta.

Hanhilammen alueella esiintyy monipuolinen kirjo erilaisia luontotyyppejä, joista vallitsevina ovat harjualue sekä lampi ja joki. Alueella esiintyy myös vanhaa kuusimetsää. Kohde sijaitsee Mikkelin keskustan välittömässä läheisyydessä ja on tärkeä virkistys- sekä ulkoilualue. Pesimälinnustoon kuuluu n. 35 lajia (mm. tavi, haapana, tukkasotka, telkkä). Lammella myös majavia ja runsaasti piisameita. Lisäksi minkki, saukko, kärppä ja lumikko saalistavat alueella.

Suovalkku (Hammarbya paludosa) on alueellisesti uhanalainen. Kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) ja tunturikurjenherne (Astragalus alpinus) ovat harvinaisia harjukasveja. Haapana (Anas penelope), heinäsorsa (Anas platyrhynchos) ja tavi (Anas crecca) ovat riistaeläimiä. Kohdan 3.3 lintuhavainnot ovat vuodelta 1982.

Alueen luontotyypit ja lajit

* = ensisijaisen tärkeä luontotyyppi tai laji

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Humuspitoiset lammet ja järvet

10

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion flutantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

5

Vaihettumissuot ja rantasuot

26

*Boreaaliset luonnonmetsät

3

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

56

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Saukko Lutra lutra
*Liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Palokärki Dryocopus martius

Muut lajit:

Haapana Anas penelope
Harmaasieppo Muscicapa striata
Hippiäinen Regulus regulus
Hömötiainen Parus montanus
Keltasirkku Emberiza citrinella
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Käpytikka Dendrocopos major
Lehtokerttu Sylvia borin
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Metsäkirvinen Anthus trivialis
Metsäviklo Tringa ochropus
Pajusirkku Emberiza schoeniclus
Pensaskerttu Sylvia communis
Punarinta Erithacus rubecula
Rantasipi Tringa hypoleucos
Rautiainen Prunella modularis
Sinisorsa Anas platyrhynchos
Talitiainen Parus major
Tavi Anas crecca
Vihervarpunen Carduelis spinus
Västäräkki Motacilla alba alba
Kangasvuokko Pulsatilla vernalis
Ketotyräruoho Herniaria glabra
Suovalkku Hammarbya paludosa
Tunturikurjenherne Astragalus alpinus

Suojelutilanne (%):

Yksityinen luonnonsuojelualue 100

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kokonaan yksityismaiden luonnonsuojelualuetta.

Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki

Toteutustilanne: perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualue (kaupungin omistuksessa)

Julkaistu 8.7.2013 klo 12.21, päivitetty 2.9.2013 klo 10.04