Hanhilampi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500093
Pinta-ala: 29 ha
Kunta: Mikkeli
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Hanhilammen Natura-alueen kartta (pdf, 420 Kb)

Alueen kuvaus

Hanhilampi on joki- ja harjuluonnon suojelukohde sekä koulujen biologian opetuskohde. Pääosan suojelualueesta muodostavat Pankajoki ja Hanhilampi reunakasvustoineen. Itä- ja pohjoisosassa alueeseen kuuluu lisäksi merkittäviä osia Kalevankankaan harjumaastosta. Hanhilammen pohjoispuolelta alueeseen kuuluvat Tampinjoki ja Hanhijoki rantavyöhykkeineen Kovalantielle saakka.

Kasvillisuustyyppejä on 18, kasvilajeja noin 350. Metsät ovat vaihtelevia harjujen kuivista kangasmetsistä reheviin puronvarsilehtoihin. Jokivarressa on laajat kurjenmiekkakasvustot ja Hanhilammen länsipuolella on luhtanevatyypin suota. Kasviharvinaisuuksia ovat suovalkku ja kangasvuokko.

Hanhilammen alueella esiintyy monipuolinen kirjo erilaisia luontotyyppejä, joista vallitsevina ovat harjualue sekä lampi ja joki. Alueella esiintyy myös vanhaa kuusimetsää. Pesimälinnustoon kuuluu noin 35 lajia (mm. tavi, haapana, tukkasotka, telkkä). Lammella on tavattu myös majavia ja piisameita. Lisäksi minkki, saukko, kärppä ja lumikko saalistavat alueella.

Kohde sijaitsee Mikkelin keskustan välittömässä läheisyydessä ja on tärkeä virkistys- sekä ulkoilualue. Harjumetsän maasto on paikoin kulunutta voimakkaan ulkoilukäytön seurauksena.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan
 • ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Toteutuskeino: luonnonsuojelulaki
Toteutustilanne: alue on Mikkelin kaupungin omistuksessa ja perustettu yksityismaan luonnonsuojelualueeksi

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (4,3)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,9)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (9,5)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (0,9)
 • Boreaaliset lehdot (1,5)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (7,9)

Lajit

 • saukko
 • liito-orava
Julkaistu 8.7.2013 klo 12.21, päivitetty 27.9.2019 klo 15.01