Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0350002
Sastamala
151 ha
SPA

Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi

Alueen kuvaus

Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi on matalien vesijättöjen muodostama järviryhmä. Kahlaajalajisto on laajojen niittyjen ansiosta edustava, ja alue on linnuille tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot   80

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • kalatiira Sterna hirundo
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • pyy Bonasa bonasia
 • ruisrääkkä Crex crex
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • uhanalainen laji
 • uivelo Mergus albellus
 • varpuspöllö Glaucidium passerinum

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

 • nuolihaukka Falco subbuteo

Julkaistu 8.8.2013 klo 10.25, päivitetty 16.8.2013 klo 9.42

Julkaisija: