Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0350002
Pinta-ala: 151 ha
Kunta: Sastamala
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi on matalien vesijättöjen muodostama järviryhmä. Kahlaajalajisto on laajojen niittyjen ansiosta edustava, ja alue on linnuille tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • metsähanhi Anser fabalis
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • pyy Bonasa bonasia
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • palokärki Dryocopus martius
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • kurki Grus grus
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • uivelo Mergus albellus
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • sääksi Pandion haliaetus
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • harmaapäätikka Picus canus
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 16.39, päivitetty 21.11.2019 klo 11.47

Julkaisija: