Hanhelan joenvarsilaitumet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1106200
Kunta Raahe (Vihanti)
Pinta-ala (ha)      1,1
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen yleiskuvaus

Hanhelan joenvarsilaidun on Piehinkijokivarressa sijaitseva pieni, mutta edustava perinnemaisemakohde. Alue koostuu niitystä, kedosta ja metsälaidunosasta. Hanhelan pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja harvinaisen kaunis.

Hanhelan laitumet sijaitsevat Piehinkijoen kahta puolta rantatörmillä ja niiden alapuolisilla tasanteilla. Lännessä aluetta rajaavat kivisilta ja tilustie, etelässä viljapelto ja kylvölaidun. Idässä metsälaidun muuttuu vähin erin muiksi metsäisiksi luontotyypeiksi. Pohjoisessa aluetta rajaa Piehinkijoki, jonka yli johtaa puurakenteinen karjasilta. Osa alueesta sijaitsee joen pohjoisrannalla ja se rajoittuu jokeen, viljapeltoihin ja karjatalousrakennuksiin. Alue on ollut laidunkäytössä ainakin 1940-luvulta alkaen ja joen pohjoispuoli on laidunnuksessa edelleen. Joen eteläpuolisia osia niitetään (erityistukisopimus). Kasvillisuus vaihtelee pienipiirteisesti. Aluskasvillisuudessa vallitsevat nurmiröllin vallitsemat kuivat niityt. Myös pienruohoja, kuten kissankelloa, niittyhumalaa ja huopakeltanoa on törmillä paikoin runsaasti. Pohjoispuolella aluetta on pienellä kumpareella jäkki-nurmitatarniittyä. Törmien alla vallitsevat tuoreet ja kosteat, paikoin ruohoiset heinäniityt. Joen eteläpuolella laitumen itäreuna on puolukka-mustikkatyypin metsälaidunta, laidunnuksen vaikutus ei enää näy kasvillisuudessa kovin selvästi.

Hanhelan joenvarsilaitumet on perinnemaisemainventoinneissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Hanhelan talon vanha pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti merkittävä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.
- Lluontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Toteutuskeinona sopimus.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi     Nimi Pinta-ala, ha
6230 Runsaslajiset Nardus-niityt vuoristoalueiden silikaattialustoilla (ja Manner-Euroopan vuorten alapuolisilla alueilla) 0,06
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 00,21
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,1
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet  

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 13.04, päivitetty 21.7.2020 klo 14.31