Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600007
Kunta Kuopio
Pinta-ala (ha) 23
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Kohde koostuu Halmejoen lehdosta, Karhonsaaren luonnontilaisista kalliomänniköistä ja Potkunsaaren lehmusmetsiköstä. 

Halmejoen lehto on Kallaveteen viettävässä, loivassa lounaisrinteessä sijaitseva lehtoalue. Alueen halki kulkee puro, joka on alaosastaan perattu. Lehtotyypit vaihtelevat kuivista hakamaalehdoista tuoreisiin lehtoihin ja kosteisiin saniais- ja suurruoholehtoihin. Osa lehdoista on kulttuurivaikutteisia. Puusto on lehtipuuvaltainen. Puronvarressa kasvaa harmaaleppää, joista osa on erittäin suuria ja komeita. Lisäksi kasvaa tuomea ja muita lehtipuita. Puron varressa kasvaa mm. kotkansiipivaltaista saniaislehtoa. Puro kulkee entisen pellon poikki, joka nyt kasvaa tasaikäistä istutuskoivikkoa. Mesiangervo on valtalaji, pelto on kuitenkin palautumassa vähitellen lehdoksi. Peltoalueella on mm. laajoja lehtopalsamikasvustoja ja muita vaateliaita lehtokasveja. Lehdossa viihtyvät mm. lehtokerttu, sirittäjä, mustapääkerttu, mustarastas ja pikkutikka.  

Karhonsaaren alue muodostuu kahdesta erillisestä kallioisesta metsäalueesta saaren pohjois- ja etelärannoilla. Metsät ovat luonnontilaisia kalliomänniköitä, joilla on huomattava maisemallinen merkitys mm. saarta kiertävälle järvimatkailureitille.  Pohjoisempi osa-alue on historiallisesti erittäin tunnettu Suomen sodan aikainen tähystyspaikka. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.  

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla 
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Karhonsaari, Potkunsaari ja Halmejoen lehto ovat yksityismaiden luonnonsuojelualuetta. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

(Päätöksellä 2018 lisätyt luontotyypit lihavoituna)

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet 0,2
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 2,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsä 7,4
9050 Boreaaliset lehdot 13,2

 

Päätöksellä 2018 poistetut luontotyypit 

Ei ole

 

Suojelun perusteina olevat lajit 

Ei ole

 

 

Julkaistu 19.6.2013 klo 8.56, päivitetty 11.2.2020 klo 13.02