Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0600007

Kunta

Kuopio

Pinta-ala (ha)   

23

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Kohde koostuu Halmejoen lehdosta, Karhonsaaren luonnontilaisista kalliomänniköistä ja Potkunsaaren lehmusmetsiköstä. Halmejoen lehto Kallaveteen viettävässä, loivassa lounaisrinteessä sijaitseva puronvarsilehto. Ylärinteellä on edustavaa OMaT -lehtoa. Lehtipuuvaltaisessa puustossa runsaasti harmaaleppää, joista osa erittäin suuria ja komeita. Lisäksi tuomea ja muita lehtipuita. Alempana puron varrella on kotkansiipivaltaista saniaislehtoa. Puro jatkaa matkaansa Kallaveden rantaan entisen pellon poikki, joka nyt kasvaa tasaikäistä istutuskoivikkoa. Mesiangervo dominoi kasvillisuutta. Purosta itään mesiangervokasvusto muuttuu osin harmaaleppä-pajuvaltaiseksi "ryteiköksi", mutta paikoin kasvaa järeää leppää ja koivua. Alajuoksulla lehtokasvillisuus on levittäytyy puronvarresta kauemmaksi, ja mm. laajoja lehtopalsamikasvustoja sekä muita vaateliaita lehtokasveja löytyy koko alueelta.

Karhonsaaren alue muodostuu kahdesta erillisestä kallioisesta metsäalueesta saaren pohjois- ja etelärannoilla. Metsät ovat luonnontilaisia kalliomänniköitä, joilla on huomattava maisemallinen merkitys mm. saarta kiertävälle järvimatkailureitille. Pohjoisempi osa-alue on historiallisesti erittäin tunnettu Suomen sodan aikainen tähystyspaikka.

Edustavaa boreaalista lehtoa. Maisemallisesti komeita kalliomänniköitä. Useita alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Karhonsaari, Potkunsaari ja osa Halmejoen lehdosta on yksityismaiden luonnonsuojelualuetta. Halmejoenlehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan; ohjelmarajausta on eteläosasta laajennettu. Toteutetaan kokonaisuudessaan perustamalla luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

9 %

* Luonnontilaiset tai niiden kalt.
mäntyvaltaiset vanhat metsät

27 %

Boreaaliset lehdot

64 %

* priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 19.6.2013 klo 8.56, päivitetty 19.6.2013 klo 8.55