Hällämönharju - Valkeiskangas

Koodi FI0600033
Kunta Pyhäntä
Vieremä
Pinta-ala (ha) 1 406
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Alue on laaja harjumetsien, lähteiden, purojen ja Luvejoen latvahaarojen muodostama kokonaisuus. Alueen harjut ovat pinnanmuodoiltaan vaihtelevia ja pienipiirteisiä. Alueen pienialaisilla paisterinteillä tavataan alueellisesti uhanalaista kangasajuruohoa. Hällämönharjulla ja Linnaharjulla harjumetsä on jykeväpuustoista. Männiköitä esiintyy kautta koko harjujakson. Luonnonmetsän piirteenä esiintyy järeitä mäntykeloja pystyssä ja maapuina. Harjualueen supista pienimmät ovat kuusta kasvavia, suurimmat soistuneita. Suppasoistumat ovat pääosin puuttomia ja karun nevakasvillisuuden vallitsevia. Kuusivaltaiset supat ovat sekapuustoisia mustikkatyypin metsiä, joissa on runsaasti lehtipuuta ja paikoin maapuustoa. Harjujaksolla kulkee kolme Luvejoen latvapuroa, jotka yhtyvät joeksi. Purojen rannoilla on monin paikoin lähteisyyttä, samoin Ruunasuon laidoilla. Puronvarsissa on runsaspuustoisia korpia, kuusivaltaisia vanhoja metsiä, lehtoja ja sekametsiä. 

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue on harjujensuojeluohjelman kohde.

Maa-alueiden suojelu toteutetaan maa-aineslailla ja vesialueiden vesilailla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Pikkujoet ja purot 1
Vaihettumissuot ja rantasuot 1
Lähteet ja lähdesuot <1
Luonnonmetsät* 14
Puustoiset suot* 2
Harjumetsät <1
Lehdot <1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Mehiläishaukka Pernis apivorus
Metso Tetrao urogallus
Pohjantikka Picoides tridactylus
Pyy Bonasa bonasia

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.33, päivitetty 11.9.2013 klo 14.33