Hällämönharju-Valkeiskangas

Koodi

FI0600033

Kunta

Vieremä, Pyhäntä

Pinta-ala (ha)

1406 (Pohjois-Savossa 992 ha)

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Hällämönharjun-Valkeiskankaan alue on laaja harjumetsien, lähteiden, purojen ja Luvejoen latvahaarojen muodostama kokonaisuus Kuopion ja Oulun läänien rajalla. Alueen harjut ovat pinnanmuodoiltaan vaihtelevia ja pienipiirteisiä. Edustavimpia suppamuodostumia tavataan Linnaharjulla ja Hällämönharjulla. Varsinaisia paisterinteitä on pienialaisesti; niillä tavataan alueellisesti uhanalaista kangasajuruohoa. Hällämönharjulla ja Linnaharjulla harjumetsä on jykeväpuustoista. Osa harjumuodostuman metsistä on varttuvia tai nuorehkoja kasvatusmetsiä ja taimikoita. Erirakenteisia männiköitä on kuitenkin kautta koko harjujakson. Luonnonmetsän piirteenä esiintyy lisäksi järeitä mäntykeloja pystyssä ja maapuina erityisesti siellä missä elävä puustokin on vanhempaa. Palojälkiä tavataan kauttaaltaan niin elävissä kuin kuolleissakin männyissä. Harjualueen supista pienimmät ovat kuusta kasvavia, suurimmat soistuneita. Suppasoistumat ovat pääosin puuttomia ja karun nevakasvillisuuden vallitsemia. Kuusivaltaiset supat ovat sekapuustoisia mustikkatyypin metsiä, joissa on runsaasti lehtipuuta ja paikoin maapuustoa.

Harjujaksolla kulkee kolme Luvejoen latvapuroa, jotka yhtyvät joeksi rajauksen sisällä. Ahvenpuro, Jyrkänpuro ja Makkolanpuro ovat meanderoivia puroja, joiden rannoilla on monin paikoin lähteisyyttä. Myös pienen rämeen, Ruunasuon laidoilla on lähteitä. Useimmat lähteistä ovat vesitaloudeltaan varsin luonnontilaisia. Luvejoen varressa Linnaharjun länsipuolella olevan lähteen kasvillisuuteen kuuluu mm. alueellisesti vaarantunut lehtotähtimö. Puronvarsissa on runsaspuustoisia korpia, kuusivaltaisia vanhoja metsiä, lehtoja ja sekametsiä. Osittain puronvarret ovat taimikoita.

Luontotyyppi-inventointi on tehty vain Kuopion läänin puoleisilla osilla. Oulun läänin osalta tyypit on määritetty peruskarttatarkastelun avulla.

Edustava harjukokonaisuus, jonka yhteydessä on arvokkaita pienvesiä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohde. Maa-alueet toteutetaan maa-aineslailla ja vesialueet vesilailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion
fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta

1 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

1 %

Fennoskandiset lähteet ja lähdesuot

0 %

Boreaaliset luonnonmetsät

14 %

Boreaaliset lehdot

0 %

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

0 %

* Mäntyvaltaiset puustoiset suot

2 %

* Kuusivaltaiset puustoiset suot

0 %

* priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 19.6.2013 klo 11.47, päivitetty 19.6.2013 klo 11.47