Hyppää sisältöön

Gubbträskberget

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800143
Kunta Pietarsaari
Pinta-ala 21 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue muodostuu lähes luonnontilaisesta ruskeavetisestä järvestä ja sitä ympäröivistä metsistä. änsirannalla on varttunutta tuoretta kuusivaltaista kangasta ja järven itäpuolella sijaitsee hieno luonnontilainen karukkokankainen graniittikalliokokonaisuus, jossa on kitukasvuisia vanhoja mäntyjä sekä kuolleita käpytikan kolottamia puita. Järven eteläpuolella on lehtipuusekametsää sekä alueellisesti harvinainen tervaleppäkorpi, jossa on paljon kuollutta pysty- ja maapuuta.

Rannikonläheistä metsä- ja vesiluontoa edustava alue, joka täydentää läheistä Fänäsnabbenin Naturaaluetta. Pienehkö, mutta monimuotoinen kokonaisuus, jossa esiintyy useita vanhojen metsien lajeja. Näistä harvinaisimmat ovat liito-orava, pohjantikka, varpuspöllö ja viirupöllö. Aluetta uhkaavat metsätaloustoimet sekä ympäröivien hakkuiden reunavaikutukset.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Ei kuulu suojeluohjelmiin.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Humuspitoiset järvet ja lammet 4,7
Vaihettumissuot ja rantasuot 0,19
Boreaaliset luonnonmetsät 13,1
Boreaaliset lehdot 0,324
Fennoskandian metsäluhdat 2,3
Puustoiset suot 0,534

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans
Julkaistu 9.10.2019 klo 10.20, päivitetty 9.10.2019 klo 10.20

Aihealue: