Finnträskin vanhat metsät

Koodi

FI0100022

Kunta

Kirkkonummi

Pinta-ala

154 ha

Aluetyyppi

SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998):

FI0100022.pdf

Alueen kuvaus

Natura-kohde on Kirkkonummen itäosassa sijaitseva kaksiosainen metsäalue Finnträsk-järven rannoilla. Topografia on melko vaihtelevaa, alueella on pieniä kallioita ja soistuneita painanteita. Itäosassa on lisäksi hieman laajempi isovarpuräme.

Vanhojen metsien puusto on pääasiassa kuusivaltaista, joukossa lahoavaa lehtipuuta. Järven pohjoispuolisella pienellä metsäalueella on sekapuuna järeitä ikimäntyjä. Pohjakasvillisuus on miltei koko alueella lehtomaista, paikoin esiintyy saniaislehtoa ja tuoretta lehtoa.

Finnträskin eteläpuolinen metsä kuuluu Uudenmaan parhaisiin vanhoihin metsiin. Metsä on uusmaalaisittain melko laaja, ja lahoa lehtipuuta on sekapuuna runsaasti. Alue on tärkeä erityisesti liito-oravan elinalueena.

Vanha metsä on tärkeä myös itiökasvilajien ja linnuston suojelulle. Itiökasvilajisto on tutkittu varsin hyvin.  Alueelta on tavattu valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja kuten rakkosammal (Nowellia curvifolia), takkuhankajäkälä (Evernia divaricata) sekä käävistä rusokääpä (Pycnoporellus fulgens) ja rustikka (Aporpium caryae). Edellä mainittujen lisäksi kääpälajistoon kuuluu useita vanhan metsän ilmentäjiä, kuten oravuotikka, ruostekääpä, männynkääpä ja riukukääpä. Linnustoon kuuluu mm. alueellisesti uhanalainen pikkusieppo (Ficedula parva).

Suojelun toteutuskeinot

Pääosa Finnträskin eteläpuolisesta metsästä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Eteläisin, suojeluohjelmaan sisältymätön osa on valtion omistuksessa. Natura-alueen toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

Julkaistu 25.7.2013 klo 13.21, päivitetty 25.7.2013 klo 13.21

Julkaisija: