Hyppää sisältöön

Fänäsnabban

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800099
Kunta Pietarsaari
Pinta-ala 28 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Pietarsaaressa, Luodonjärven rannalla sijaitseva Fänäsnabban käsittää varttuneita tuoreen kankaan metsiä, pienialaisen kalliomännikön sekä ojittamatonta rehevää korpea. Metsät ovat syntyneet alueen ollessa meren rannalla, joten suuri osa metsistä on määritetty primaarisukkessiometsiksi.

Osa alueesta on ojittamatonta leppäluhtaa. Luhta on pitkänomainen suoalue, jonka vedet laskevat lähes luonnontilassa olevaa puroa pitkin. Paikoin esiintyy rehevää saniaiskorpea. Erityisesti järvenrannan tuntumassa kasvaa tervaleppää. Suoaluetta ympäröi mustikkatyypin ja lehtomaisen käenkaalityypin metsät, jossa on vaihtelevan järeää kuusikkoa. Kuusivaltaisen metsän sekapuina esiintyvät tervaleppä ja koivu. Kuusen maapuita ja kuolleita pystypuita on yksittäin koko alueellla.

Alueen kasvillisuus on hyvin rehevää ja runsaslajista. Alueen lintulajistosta mainittakoon palokärki, varpuspöllö ja uhanalainen pohjantikka.

Alue on pienehkö metsäluonnon suojelukohde ja samalla erittäin arvokas ja suhteellisen koskematon esimerkki luontotyypistä, joka on metsäojitusten seurauksena hävinnyt. Korpijuotin länsireunalla on tehty harvennushakkuita. Sähkölinja sivuaa alueen länsireunaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

On pääosin hankittu valtiolle rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena. Kohteella on myös mahdollista perustaa yksityismaan luonnonsuojelualueita.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 20
Fennoskandian metsäluhdat 3,3
Puustoiset suot 7,5

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Nimi

Boreaaliset luonnonmetsät

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 9.10.2019 klo 10.39, päivitetty 9.10.2019 klo 10.39

Aihealue: