Etelä-Sydänmaa

Koodi FI1000011
Kunta Reisjärvi
Pinta-ala (ha) 706
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Etelä-Sydänmaa on erämainen mosaiikkinen kokonaisuus, jossa vuorottelevat metsät, puustoiset suot, avosuot sekä erikokoiset lammet ja järvet.

Suot ovat Suomenselälle tyypillisesti karuja rämeitä ja nevoja. Pääosa alueen puustosta on mäntyä. Kuivahkojen ja kuivien kangasmetsien lisäksi alueella on pienialaisia tuoreita kangasmetsiä. Metsäalueita leimaa runsaskivisyys. Alueella esiintyy useita uhanalaisia kasvilajeja sekä runsas linnusto. Kasvilajeista mainittakoon suomenlumme, sananjalka ja punakämmekkä.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Etelä-Sydänmaa on osittain perustettua vanhojen metsien aluetta. Laajennukset koostuvat Metsähallituksen luonnonmetsästä ja soidensuojelun perusohjelman täydennyksestä.  Maa-alueiden suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueiden suojelu vesilain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 10
Aapasuot* 12
Luonnonmetsät* 31
Puustoiset suot* 14

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Huuhkaja Bubo bubo
Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Pohjantikka Picoides tridactylus
Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Viirupöllö Strix uralensis

Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.26, päivitetty 11.9.2013 klo 15.25