Etelä-Sydänmaa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1000011
Kunta Reisjärvi
Pinta-ala (ha)     706
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Etelä-Sydänmaa on mosaiikkimainen kokonaisuus, jossa vuorottelevat metsät, puustoiset suot, avosuot sekä erikokoiset järvet tai lammet.

Suot ovat Suomenselälle tyypillisen karuja. Suotyypit ovat kangasräme, tupasvillaräme, sararäme, saraneva ja rimpineva. Pääosa alueen puustosta muodostuu männystä. Metsätyypit ovat tuoreet kangasmetsät, kuivahkot kangasmetsät sekä kuivat kangasmetsät. Alueen metsille on ominaista erittäin voimakas kivisyys.

Alue on Pohjois-Pohjanmaan eteläosien laajin erämaista metsä- ja suoluontoa edustava kokonaisuus. Sijainti karulla vedenjakajaseudulla lyö leimansa alueen luontotyyppeihin. Merkittävää alueelle on sen erämainen luonne sekä osin luonnontilaiset metsät ja suot. Alueella on myös arvokkaita pienvesiä. Alueella esiintyy useita luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä. Lisäksi alueella esiintyy useita uhanalaisia kasvilajeja sekä runsas linnusto.

Suojelutavoitteen määrittely

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Etelä-Sydänmaa on osittain perustettua vanhojen metsien aluetta. Laajennukset koostuvat Metsähallituksen omistuksessa olevasta luonnonhoitometsästä ja osaa soidensuojelun perusohjelman täydennyksestä (osittain yksityisten omistuksessa).

Vesialueiden suojelu toteutetaan vesilain nojalla ja maa-alueiden suojelu luonnonsuojelulain nojalla.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi   Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 142,52
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,85
7110 Keidassuot 12,19
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 9,81
7310 Aapasuot 112,81
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 219
9050 Boreaaliset lehdot 0,21
91D01 Puustoiset suot 99

Lajit

Liito-orava            Pteromys volans
Metsäpeura Rangifer tarandus fennicus

 

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.26, päivitetty 22.7.2020 klo 10.46