Ekojärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0350001
Sastamala
232 ha
SCI ja SPA

Ekojärvi

Alueen kuvaus

Ekojärvi on arvokas lintujärvi. Se on hyvin matala, ja sen vesi on ruskeaa ja ravinteikasta. Järveä kiertää leveä ruoko-, sara- ja osmankäämikasvustojen vyöhyke. Ekojärvi ei ole alunperin ollut humusjärvi, mutta sen nykyinen linnustollinen arvo perustuu muuttuneeseen luonnontilaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn takia kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Vaihettumissuot ja rantasuot 
Boreaaliset lehdot      
45
38
0

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 • *liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • kalatiira Sterna hirundo
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • liro Tringa glareola
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

 • härkälintu Podiceps grisegena

Muuta lajistoa 

 • haapana Anas penelope
 • lapasorsa Anas clypeata
 • luhtakana Rallus aquaticus
 • metsäviklo Tringa ochropus
 • punasotka Aythya ferina
 • rantasipi Tringa hypoleucos
 • selkälokki Larus fuscus fuscus ST
 • sinisorsa Anas platyrhynchos
 • tavi Anas crecca
 • telkkä Bucephala clangula
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • konnanulpukka Nuphar pumila
 • litteävita Potamogeton compressus

Julkaistu 8.8.2013 klo 10.23, päivitetty 16.8.2013 klo 9.44

Julkaisija: