Ekojärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0350001
Pinta-ala: 232 ha
Kunta: Sastamala
Aluetyyppi: SAC ja SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Ekojärvi kartalla

Alueen kuvaus

Ekojärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi. Se on hyvin merkittävä lintujen muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue. Myös pesimälinnusto on arvokas. Järvi on hyvin matala, vesi on ruskeaa ja ravinteikasta. Järveä kiertää leveä ruoko-, sara- ja osmankäämikasvustojen vyöhyke. Ekojärvi ei ole alun perin ollut humusjärvi, mutta sen nykyinen linnustollinen arvo perustuu muuttuneeseen luonnontilaan.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 102
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 105
9050 Boreaaliset lehdot 5,9
91D0 Puustoiset suot 3,7

Suojelun perusteina olevat lajit

 • lapasorsa Anas clypeata
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • uivelo Mergus albellus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola
 • isolampisukeltaja Graphoderus bilineatus
 • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 16.57, päivitetty 8.11.2019 klo 16.57

Julkaisija: