Edesjärvi

Koodi FI0800061
Kunta Alavus
Pinta-ala 174 ha
Aluetyyppi SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Edesjärvi on matala (alle 2 m), humuspitoinen lintujärvi. Tämä valuma-alueeltaan pieni järvi sijaitsee Lapuanjoen sivuhaaran latvoilla. Järven itäreunalla on haja-asutusta ja viljelysmaita sekä vanha tanssilava. Lännessä järvi rajautuu matalahkoihin kallioisiin harjanteisiin, joilla kasvaa pääasiassa nuoria ja varttuvia kasvatusmetsiä. Järven etelä- ja varsinkin pohjoisosassa on laajoja sara- ja kortekasvustoja. Pohjoispään saraikko on avoluhtaa, jossa paikoin kasvaa hieman ruohoja. Luhtaa ympäröivät pajupensaat sekä hieskoivun vallitsemat kapeat puustoiset suot.

Avovettä reunustaa etenkin eteläpuolella paikoin jopa 200 m leveä järvikorte-kasvusto. Tiheä ilmaversoinen vesikasvillisuus vaihettuu luhtien kautta eteläisimpien osien luhtanevoihin. Järven eteläpää kosteikkoineen on sen parasta lintualuetta. Etenkin vesilinnusto on osa-alueen lajirikkaimpia. Järven pohjoispäähän on rakennettu järven vedenkorkeuden tietyllä tasolla pitävä pohjapato.

Edesjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi. Järveä ympäröivät paikoin hyvinkin laajat avoluhdat. Eteläpään huvittelukeskuksen melu ja asutus häiritsevät jonkin verran järven pesimälinnustoa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
  • lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluhjelman kohde. Maakuntakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi SL-3.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan pääosin yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin. Ranta-alueita voidaan hankkia valtiolle vapaaehtoisin kaupoin.

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

Punasotka Aythya ferina
Tukkasotka Aythya fuligula
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Nuolihaukka Falco subbuteo
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Selkälokki Larus fuscus fuscus
Naurulokki Larus ridibundus
Suokukko Philomachus pugnax
Härkälintu Podiceps grisegena
Kalatiira Sterna hirundo
Mustaviklo Tringa erythropus

Päätöksellä poistetut lajit

Laji

Tieteellinen nimi

Luhtahuitti Porzana porzana
Julkaistu 8.8.2013 klo 13.58, päivitetty 27.8.2019 klo 8.53

Aihealue: