Edesjärvi

Koodi

FI0800061

Kunta

Alavus

Pinta-ala

174 ha

Aluetyyppi

SPA

Alueen kuvaus:

Edesjärvi on matala (alle 2 m), humuspitoinen lintujärvi. Tämä valuma-alueeltaan pieni järvi sijaitsee Lapuanjoen sivuhaaran latvoilla. Järven itäreunalla on haja-asutusta ja viljelysmaita sekä vanha tanssilava. Lännessä järvi rajautuu matalahkoihin kallioisiin harjanteisiin, joilla kasvaa pääasiassa nuoria ja varttuvia kasvatusmetsiä. Järven etelä- ja varsinkin pohjoisosassa on laajoja sara- ja kortekasvustoja. Pohjoispään saraikko on avoluhtaa, jossa paikoin kasvaa hieman ruohoja. Luhtaa ympäröivät pajupensaat sekä hieskoivun vallitsemat kapeat puustoiset suot.

Avovettä reunustaa etenkin eteläpuolella paikoin jopa 200 m leveä järvikorte-kasvusto. Tiheä ilmaversoinen vesikasvillisuus vaihettuu luhtien kautta eteläisimpien osien luhtanevoihin. Järven eteläpää kosteikkoineen on sen parasta lintualuetta. Etenkin vesilinnusto on osa-alueen lajirikkaimpia.

Edesjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi. Järveä ympäröivät paikoin hyvinkin laajat avoluhdat.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu   

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Kohde on toistaiseksi kokonaan suojelun ulkopuolella. Rauhoitetaan pääosin yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin. Ranta-alueita voidaan hankkia valtiolle vapaaehtoisin kaupoin.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

65 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

30 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I lintulajit:

Cygnus cygnus 
Gavia arctica

Grus grus
Philomachus pugnax   
Porzana porzana
Sterna hirundo
Tringa glareola

laulujoutsen
kuikka
kurki
suokukko
luhtahuitti
kalatiira
liro

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

Falco subbuteo
Larus fuscus
Larus ridibundus
Podiceps grisegena
Tringa erythropus

nuolihaukka
selkälokki
naurulokki
härkälintu
mustaviklo

Julkaistu 8.8.2013 klo 13.58, päivitetty 8.8.2013 klo 13.58

Aihealue: