Hyppää sisältöön

Djuplottbacken

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Kod FI0800098
Kunta Pedersöre
Pinta-ala 43 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Pääasiassa varttuneita tuoreen kankaan metsiä, osin kuivahkoa kangasta. Puusto on järeää varttunutta kuusivaltaista metsää, jossa seassa on paikoin runsaasti haapaa sekä jonkin verran koivua ja yksittäisiä raitoja. Osa haavoista on hyvin järeitä ikääntyviä puita. Myös maapuita on paikoin metsänkuvassa näkyvästi. Metsien luonnontilaisuus on heikenneet metsähakkuiden takia. Alueen luoteisreunalla on luonnontilaista luhtaista puronvarsikorpea, jossa kasvaa mm. kookkaita tervaleppiä. Aluetta reunustavat pienet järvet ja vaihettumissuot.

Alueen eläimistöön kuuluvat mm. liito-orava ja pohjantikka. Haavoilla tavataan paikoin raidankeuhkojäkälää. Kääpälajistoon kuuluvat mm. haavanarinakääpä, ruostekääpä, kuusenkääpä punahäivekääpä ja riukukääpä.

Laajalla alueella yksi harvoja metsäalueita, jossa vielä säilynyt pitkään luonnonmukaisesti kehittynyttä varttunutta kuusivaltaista havusekametsää. Luhtaiset korvet ja pienet luonnontilaiset järvenrantasuot lisäävät alueen monipuolisuutta. Tärkeä liito-oravan elinympäristönä. Alueen halki kulkee yksityistie. Alueella tehdyt hakkuut ja tieurat ovat vähentäneet alueen yhtenäisyyttä. Stora Vojärven rannalla on loma-asutusta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Vaihettumissuot ja rantasuot 2
Boreaaliset luonnonmetsät 23,8
Puustoiset suot 4,5

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans
Julkaistu 8.10.2019 klo 13.32, päivitetty 8.10.2019 klo 13.32

Aihealue: