Degermossen

Koodi FI0800019
Kunta Korsnäs
Pinta-ala 508 ha
Aluetyyppi    SCI

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Laakiomainen konsentrinen kermikeidas, jonka keskiosassa on myös puutonta aapaa. Yleisin suotyyppi on lyhytkortinen neva, joka varsinkin reuna-alueilta on rahkoittumassa. Vetisimmät osat ovat rimpistä saranevaa. Reuna-alueet ovat rämeitä ja nevarämeitä. Suon reunoja on ojitettu, mutta valtaosin alue on luonnontilainen. Suon keskellä olevissa metsäsaarekkeissa on komeita lakkapäisiä mäntyjä ja keloja.

Rannikonläheinen vielä kehittyvä keidassuo-aapa -kompleksi, joka on säilynyt jokseenkin luonnontilaisena, vaikka reunarämeitä on ojitettu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpein.

Soidensuojeluohjelman kohde

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena, tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Keidassuot 468
Boreaaliset luonnonmetsät 6,1
Puustoiset suot 91

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Nimi

 

Aapasuot

 

 

Julkaistu 19.9.2019 klo 15.51, päivitetty 19.9.2019 klo 15.50

Aihealue: