Bölsviken - Stormossen

Koodi FI0100001
Kunta Raasepori
Pinta-ala 282 ha
Aluetyyppi SCI
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100001.pdf

Alueen kuvaus

Alue koostuu kahdesta osasta: Östanberg-Stormossenin keidassuosta ja siihen rajautuvasta harjualueesta sekä Bölsvikenin lintuvesialueesta ja siihen rajautuvasta metsästä.

Suo on harjualueen ympäröimä alueellisesti tärkeä rannikkoalueen keidassuo. Suohon liittyvä harjualue on maakunnallisesti merkittävä ja suon luonnontilaisuuden kannalta tärkeä.

Bölsvikenin lintuvesi on suojainen, matala sisälahti, jota reunustaa yhtenäinen järviruokovyöhyke. Alue on hyvin tärkeä vesilintujen muutonaikainen levähdysalue. Bölsvikenin rantaan rajautuva metsäalue on pääosaltaan vanhaa luonnonmetsää.

Stormossen edustaa rannikkoalueen keidassoita. Se on lähes luonnontilainen, lukuun ottamatta itäreunan noin 2 ha:n suuruista ojitettua osaa, joka on muuttumavaiheessa. Keskiosat ovat avosuota, jossa lyhytkortisen nevan muodostamat tasapinnat ja rimpinevajuotit vaihtelevat. Pohjoispäässä on pieni yhtenäinen saraneva-alue, jossa on lettoisuuden piirteitä, mm. villapääluikkaa. Reunaosat ovat enimmäkseen isovarpuista rämettä, länsi- ja eteläreunalla on kapea, rehevämpi kostea laide. Pesimälinnustoon kuuluu mm. liro. Suo on myös teerien soidinpaikka.

Suon vesitalous ja luonnontilan säilyminen kytkeytyy kiinteästi ympäröivään harjualueeseen, minkä vuoksi maakunnallisesti merkittävä harjualue myös on mukana natura-alueessa. Harju käsittää noin 100-200 metriä leveän ja 20-25 metriä korkean, paikoin kapealakisen selänteen. Alueella on lohkareisia muinaisrantoja, pääosin kivisiä ja soraisia valleja. Harjun metsä on pääosin varttunutta mäntymetsää, pohjakasvillisuudessa on sianpuolukkakasvustoja ja osin nummimaisia ja jäkäläpohjaisia osia.

Bölsvikenin pesimälinnustoon kuuluu kolmisenkymmentä lajia, joiden parimäärärvio on noin 80. Muutonaikaisena levähdysalueena lahden merkitys on hyvin huomattava. Se on Länsi-Uudenmaan merkittävimpiä joutsenten ja muiden vesilintujen levähdysalueita.

Bölsvikenin rannan metsäalue on pääosin kuusivaltaista, varsin luonnontilaista metsää. Vanhahkoa kuusimetsää on alueen tuoreilla kankailla, korvissa ja pienissä soistumissa. Männiköitä kasvaa kanervatyypin (CT) kankailla ja pienillä jäkälätyypin (CIT) kalliokumpareilla. Bölsvikenin rannalla on tervalepikkoa. Itse Bölsvikenin lahden ja rantaluhtien kanssa metsä muodostaa myös linnuston kannalta merkittävän kokonaisuuden.

Suojelun toteutuskeinot

Östanberg-Stormossen kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja toteutustapana on luonnonsuojelualueen perustaminen. Suon pohjoispuolella olevan maakunnallisesti merkittävän harjun suojeluarvot turvataan maa-aineslain avulla.

Bölsviken kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan ja sen osalta toteutustapana on luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Bölsvikenin rannan metsäalue ei kuulu kansallisiin suojeluohjelmiin. Tämän alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Julkaistu 24.7.2013 klo 16.15, päivitetty 25.7.2013 klo 9.13

Julkaisija: