Hyppää sisältöön

Auttiköngäs

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301317

Kunta

Rovaniemi

Pinta-ala

377 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alueen metsät ovat luonnontilaisia yli 200-vuotiaita mänty- ja kuusimetsiä Auttijoen jyrkillä rinteillä. Lahopuuta on poikkeuksellisen runsaasti. Rinteiltä valuvien purojen ja Auttijoen varsilla on rehevämpää ja runsaammin haapoja ja raitoja.

Tärkeä vanhan metsän kohde. Vanhojen metsien suojeluohjelmassa.

Alueella kasvaa mm. punakonnanmarjaa (Actaea erythrocarpa).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Auttiköngäs kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (VMO).Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,8)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (2,7)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,2)
  • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (2)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (332)
  • Fennoskandian metsäluhdat (1)
  • Puustoiset suot (26)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • saukko, Lutra lutra
  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 17.9.2019 klo 9.29, päivitetty 17.9.2019 klo 9.29

Julkaisija: