Aurinkovuori

Koodi FI0301005
Kunta Asikkala
Pinta-ala (ha) 764
Aluetyyppi SCI


Alueen kuvaus

Kartta Aurinkovuoresta.jpg

Aurinkovuori on valtakunnallisesti arvokas, monipuolinen osa II Salpausselkään kuuluvaa harjumuodostumaa. Alueella tavataan geologisesti edustavia muinaisrantoja, komeita suppakuoppia, deltamaisia ja selännemäisiä osia sekä paikoin hyvinkin jyrkkiä rinteitä, joista korkeimmat nousevat 70-80 m Päijänteen ja Vesijärven pintojen tasosta.

Alue on kasvistollisesti Hämeen edustavimpia harjuja. Puusto on enimmäkseen mäntyvaltaista, mutta paikoin tavataan myös lehtipuita ja rinteiden alaosissa kuusta. Varsinkin Aurinkovuoren etelärinteillä on puolilehtoja ja runsaasti harjukasveja, mm. kangasvuokkoa, idänkeulankärkeä ja kangasajuruohoa. Syrjänsuppien alueella on lehtokasvillisuutta, mm. alppivuokkoa. Alueella elää uhanalainen perhoslaji.


Luontotyypit ja lajit


Lintudirektiivin luontotyypit (%)

Boreaaliset lehdot 3
Harjunmuodostumien metsäiset luontotyypit 95


Lintudirektiivin liitteen I linnut

  • kehrääjä
  • metso
  • pikkulepinkäinen
  • pyy
  • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja

  • idänkeulankärki
  • kangasvuokko VU
  • kangasajuruoho NT
  • alppivuokko VU

Suojelutilanne (%)

Maa-aineslailla suojeltu harju- ja kallioalue 100 %.

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Aurinkovuori kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alueella on V (virkistysalue), P (palvelujen alue) ja A (taajamatoimintojen alue) -merkinnät.

Suojeltu maa-aineslailla, jolloin kaupallinen maa-ainesten otto on kielletty. Metsätalous on alueella sallittu.

Liitetiedostot

Julkaistu 1.7.2013 klo 16.23, päivitetty 10.3.2014 klo 17.01

Julkaisija: