Hyppää sisältöön

Aurejärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0321008
Pinta-ala: 717 ha
Kunta: Ylöjärvi, Parkano
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Aurejärvi kartalla

Alueen kuvaus

Aurejärvi on edustava näyte eteläisen Suomenselän vedenjakaja-alueen järviluonnosta ja alueen lähes ainoita luonnontilaisia järvialueita. Järven rannat ovat enimmäkseen loivia ja soistuneita, ja rantaviiva on sokkeloinen. Rantakasvillisuus on karua, ja siinä on pohjoista leimaa. Vesikasvillisuutta on vähän. Aurejärven hydrologia on säilynyt harvinaisen luonnontilaisena. Vesi on humuspitoista ja karua, lähes luonnontilaista.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesialueilla vesilaki. Alueella metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 574
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 13
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 0,3
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 77
91D0 Puustoiset suot 49

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 29.10.2019 klo 15.08, päivitetty 29.10.2019 klo 15.07

Julkaisija: