Hyppää sisältöön

Asmuntinsuo-Lamminsuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301203

Kunta

Ranua

Pinta-ala

1130 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Asmuntinsuon ja Lamminsuon keskustat ovat laajoja avovetisiä rimpinevoja. Laiteilla on kapeina vyöhykkeinä karuja kalvakkanevoja ja kalvakkanevajänteisiä sammalrimpinevoja. Rämeet ovat etupäässä pallosara- ja nevarämeitä. Itälaidan Kirvespuron reunoilla tavataan rehevämpiä rämeitä ja korpia.

Tyypillinen Pohjois-Pohjanmaan karu aapasuo. Kasvi- ja lintutieteellistä merkitystä.

 • metsätalous
 • ojitus

Natura-alueen läheisyydessä on turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu ja myöhemmin tuotantoon tuleva suoalue. Natura-alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista ko. tuotantoalueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt kuivatusvedet voidaan johtaa turvetuotantoalueelta myös Natura 2000-verkostoon kuuluvalle alueelle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Asmuntinsuo-Lamminsuo kuuluu suurimmaksi osaksi soidensuojeluohjelmaan (SSO). Lisäksi alueeseen kuuluu valtion maiden osalta laajennus, joka ulottuu soidensuojeluohjelman ulkopuolelle.

Alueesta suuri osa on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualue. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Alueelle on perustettu yksi yksityinen suojelualue.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,468)
 • Aapasuot (950)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (5)
 • Puustoiset suot (240)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kurki, Grus grus
 • jänkäsirriäinen, Limicola falcinellus
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • punajalkaviklo, Tringa totanus

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 13.9.2019 klo 13.26, päivitetty 13.9.2019 klo 13.28

Julkaisija: