Asikkalan letot


Likimäen lähteikkö. Kuva: Jukka Airola

Koodi                  FI0301010
Kunta                 Asikkala
Pinta-ala (ha)   34
Aluetyyppi         SCI

Alueen kuvaus

Asikkalan letot ovat neljän erillisen lähteikkö- ja lettokohteen muodostama arvokas kokonaisuus. Kohteilla tavataan lettotyyppien lisäksi ruohokorpia, muuttumia ja turvekankaita. Paikoin on lehtomaisuutta, mm. Pahankorvensuo on edustava saarnilehto, jossa kasvaa myös isoja tervaleppiä. Lettojen kasvillisuuteen kuuluvat mm. juolukkapaju, korpinurmikka, keltasara, hetesara, vilukko sekä Hämeessä uhanalaise lettovilla ja röyhysara.

Kartta Asikkalan letoista.jpg


Luontotyypit ja lajit


Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 3
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 3
Letot 30
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 5
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät 5
Boreaaliset lehdot 5
*Koivuvaltaiset puustoiset suot 5
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot 5
*Kuusivaltaiset puustoiset suot 10

*priorisoitu luontotyyppi


Luontodirektiivin liitteen II lajit

  • hajuheinä


Muita huomionarvoisia lajeja

  • sääskenvalkku EN
  • lähdetähtimö
  • kaiheorvokki
  • metsälehmus
  • röyhysara VU
  • lettovilla


Suojelutilanne (%)

Suojeltu 100


Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Asikkalan letot kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja ne ovat Päijät-Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla. Lettojen vesitalouteen haitallisesti vaikuttavat toimet, kuten ojitukset ovat kiellettyjä.

Liitetiedostot

Julkaistu 1.7.2013 klo 16.26, päivitetty 10.3.2014 klo 16.17

Julkaisija: