Aneriojärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200122
Suomusjärvi
156 ha
SPA

Alueen kuvaus

Aneriojärvi on peltojen ympäröimä, melko rehevöitynyt, mutta maisemallisesti kaunis järvi Kiskonjoen vesistön yläosassa. Järvien avovesiosuus on laaja. Rantoja reunustavassa ilmaversoiskasvillisuudessa on järvikorte vallitsevin. Alueeseen kuuluu myös metsäluhtamaisia alueita esim. järven koillisrannalla rantapensaikkoja sekä rantaniittyjä, joille tulva nousee vuosittain. Nämä monipuolistavat alueen lajistoa.

Linnusto on melko monipuolinen ja lajistoon kuuluu monia lintuvesien tunnuslajeja. Lähes kaikki tavalliset sorsalinnut ovat edustettuna järven lajistossa. Myös rantalinnusto ja ruovikkolajisto ovat hyvin edustettuina. Lajistosta mainittakoon luhtahuitti, ruskosuohaukka sekä ruoko- ja rytikerttunen. Aneriojärvi on kuitenkin ennen kaikkea merkittävä muutonaikainen levähdyspaikka, jolloin alueella tavataan runsaasti mm. laulujoutseniaja hanhia.

Suojelutilanne

Suurin osa alueesta on perustettu yksityismaiden suojelualueeksi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Aneriojärvi kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan ja seutukaavan luonnonsuojelu-alueeseen.

Alue on myös seutukaavan SU 2- tai MY-aluetta.

Aneriojärven suojelu toteutetaan perustamalla alueesta luonnonsuojelulain mukainen suojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit

Alue on suojeltu vain lintudirektiivin perusteella ja siten alueella esiintyvät luontodirektiivin liitteen I luontotyypit eivät ole alueen suojeluperuste.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Alueelta ei ole tiedossa luontodirektiivin liitteen II lajeja.

Lintudirektiivin liitteen l linnut

Cygnus cygnus
Mergus albellus
Porzana porzana
Philomachus pugnax
Tringa glareola
Circus aeruginosus
Sterna hirundo

laulujoutsen
uivelo
luhtahuitti
suokukko
liro
ruskosuohaukka
kalatiira

Alueella esiintyy lisäksi yksi uhanalainen laji, jonka tarkemmat tiedot ovat vain maanomistajien ja muiden asianosaisten saatavissa.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Ardea cinerea

harmaahaikara

Anas acuta

jouhisorsa

Falco subbuteo

nuolihaukka

Tringa totanus

punajalkaviklo

Larus minutus

pikkulokki

Muuta lajistoa

Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Aythya ferina
Bucephala clangula
Fulicula atra
Podiceps cristatus
Actitis hypoleucos
Gallinago gallinago
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaeus

haapana
sinisorsa
tavi
punasotka
telkkä
nokikana
silkkiuikku
rantasipi
taivaanvuohi
ruokokerttunen
rytikerttunen

Julkaistu 14.8.2013 klo 11.22, päivitetty 14.8.2013 klo 11.22

Aihealue: