Älänne

Koodi

FI0600068

Kunta

Rautavaara, Lapinlahti

Pinta-ala (ha)

3152

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Alue koostuu laajahkosta, karusta ja ruskeavetisestä järvialtaasta, sekä paristakymmenestä pienestä lammesta. Pohjois-Savon muista järvistä poiketen Älänteellä vallitsevat sora-, hiekka- ja suorannat. Vesimaisemaa hallitsee harju, joka jakaa järven kahteen lähes erilliseen osaan, Tiilikanselkään ja Älänteeseen. Vesimaisema on hyvin avoin, koska järvi on lähes saareton ja rantavyöhyke jatkuu monin paikoin avosuona. Harjumaiseman sisällä on runsaasti pienten lampien muodostamaa vesimaisemaa. Harjusto on maisemallisesti erittäin merkittävä. Rannoilla on pieniä dyynejä. Drumliinit hallitsevat maisemakuvaa. Älänteen seutu on vanhaan kallioperään kuuluvaa pohjagneissialuetta. Kallioperän muodot ovat kuluneet loiviksi. Alueeseen sisältyy myös jokiluontoa.

Alueen vesimaisema on harvinaisen luonnontilainen. Pysyvää asutusta on vain 4 taloa ja loma-asuntoja myös vain 4 Älänteellä. Tiilikanselän rannat ovat täysin rakentamattomat. Harjualue on valtakunnallisesti arvokas. Älänteen-Tiilikanselän alue on geomorfologisesti mielenkiintoinen tutkimuskohde. Alueella on merkitystä myös suhteellisen luonnontilaisena, voimakkaasti humusvetisen vesistön näytteenä. Alueen sisällä on yksi Pohjois-Savon arvokkaista avoimista lintusoista, Multasuo.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Älänne on rantojensuojeluohjelman kohde, Suurisuo soidensuojelun perusohjelman kohde ja Multasuo seutukaavan suojelualuevaraus. Tiilikanjoki kuuluu koskiensuojelulakiin. Toteutetaan perustamalla maa-alueista luonnonsuojelualueet. Vesialueet toteutetaan vesilailla lukuunottamatta joitakin pieniä lampia, jotka jäävät suojelualueiden sisälle.

Luontodirektiivin luontotyypit

Humuspitoiset lammet ja järvet

38 %

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

0 %

Vuorten alapuoloset tasankojoet, joissa on Ranunculion 
fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta

0 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

1 %

Aapasuot

12 %

Boreaaliset luonnonmetsät

5 %

Puustoiset suot

3%

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Lutra lutra

saukko

Julkaistu 20.6.2013 klo 13.06, päivitetty 20.6.2013 klo 13.06