Akanvaaran - Kalkkivaaran lehdot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300902

Kunta

Pelkosenniemi

Pinta-ala

21 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kalkkivaaran lehtoalueeseen sisältyy kalkkikallioita. Kasvillisuus on lajikoostumukseltaan erikoista kuivaa lehtoa. Puusto vaihtelee männiköstä kuusi-mänty-koivu -sekametsään sekä rannan harmaaleppä-haapa -alueisiin.

Akanvaaran lehtoalueen kasvillisuus on kosteaa lähteen ja lähdepuron ruokkimaa tihkulehtoa, laikuittain lettoa ja lettorämettä sekä rannassa kapealti pensoittunutta niittyä.

Akanvaaran ja Kalkkivaaran alueet ovat pienialaisia, mutta varsin reheviä lehtokohteita pohjoisboreaalisessa vyöhykkeessä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sekä Akanvaaran että Kalkkivaaran lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan.

Alueiden suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,2)
  • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,1)
  • Letot (5)
  • Kasvipeitteiset kalkkikalliot (0,1)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (5,3)
  • Boreaaliset lehdot (1,1)
  • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (1)
  • Puustoiset suot (2)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • laaksoarho, Moehringia lateriflora

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 11.9.2019 klo 9.38, päivitetty 11.9.2019 klo 13.13

Julkaisija: