Aittosuo - Leppäsuo - Uitusharju

Alueen koodi: FI0900005
Pinta-ala: 1521 ha
Kunta: Karstula, Saarijärvi
Aluetyyppi: SCI

Aittosuon-Leppäsuon-Uitusharjun alue on Karstulan ja Saarijärven rajalla sijaitseva kangasmaiden, aapasoiden, pienten lampien ja niitä yhdistävien purojen kokonaisuus. Alueen soita luonnehtivat avosoiden, rämeiden ja kangasmaasaarekkeiden vuorottelu. Kankaat ovat pääosin kuivia mäntykankaita. Uitusharjulla ja Aittosuon lounaispuolella on harjuselänteitä, joilla on suppamuodostumia. Alueen suot ovat suurimmaksi osaksi lyhytkortisia nevoja ja karuja rämeitä, paikoin on suursaranevoja. Purojen varsilla on osin luhtaista kasvillisuutta.

Aittosuon soidensuojelualueen itäpuolella on kangasmaasaarekkeiden ja soiden mosaiikkimainen alue. Metsät ovat kivikkoisia mäntyvaltaisia VT- ja CT-kankaita, joilla on runsaasti vanhoja palokoroisia tai palaneita kelokantoja. Paikoin on myös yksittäisiä pystyyn kuolleita puita ja maapuita. Kankaiden reunoilla olevat suot ovat korpia ja korpirämeitä, aivan alueen koillisreunalla on yhtenäisempi alue mustikka- ja muurainkorpea. Laaja yhtenäinen suoalue on karua rahkaista tupasvillarämettä ja lyhytkorsinevarämettä, jolla kasvaa kitulias rämemännikkö. Suot ovat ojittamattomia ja soiden ja kankaiden reunavyöhykkeet ovat luonnontilaisina arvokkaita biotooppien vaihettumisvyöhykkeitä.

Leppäsuon alue on pirstonainen kokonaisuus, jossa vuorottelevat lähinnä mäntykankaat ja rämeet. Alueen suot ovat lähes poikkeuksetta luonnontilaisia. Metsät ovat kaikkialla nuoria, enintään keski-ikäisiä. Rajaukseen sisältyy useita humuslampia, kuten erämaiset Kotanen ja Kodantakanen sekä Vihilampi, jonka märät rannat ja ympäröivä suo ovat kahlaajien suosimaa aluetta. Rämesirpaleiden lisäksi alueella esiintyy pinta-alaltaan pienehköjä, mutta kasvillisuudeltaan edustavia aapasoita. Nämä ovat pääasiassa oligotrofisia lyhytkorsi- ja saranevoja. Leppäsuon alueella on useita puroja, joista suurin osa on lähes luonnontilaisia. Puronvarsilla on siellä täällä hyvin pienialaisesti korpikasvillisuutta, tavallisesti kombinoituneena rämekasvillisuuden kanssa.

Leppäsuota keväällä 2008

Leppäsuon alueen koillispuolella on Uitusharju, jonka kasvillisuus on pääosin CT- ja ClT -tyyppejä. Harjualueen männikkö on keski-ikäistä ja varttunutta. Alueella on mm. hienoja suppamuodostumia.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
Alue käsittää soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvan Aittosuon soidensuojelualueen (225 ha), Töyrinlammen laskupuron, joka on luokiteltu Keski-Suomen arvokkaiden pienvesien inventoinnissa kansallisesti arvokkaaksi pienvedeksi. Edelleen alueeseen kuuluu Leppäsuon alue, joka on soidensuojelun täydennyskohde. Osia tästä alueesta on myös seutukaavan suojeluvarauksina (Leppäsuo 1. vk SU, 5. vk SL 618, Sikolammenneva 1. vk SU, 5. vk SL 620). Uitusharjun alue on seutukaavassa varattu maa-ainesten otolta suojeltavaksi harjualueeksi ja pohjavesialueeksi (1. vk SU, 5. vk S/ha 660). Harju kuuluu myös Keski-Suomen harjuinventointikohteisiin. Raportissa se on luokiteltu alueellisesti arvokkaaksi kohteeksi. Aittosuon soidensuojelualueen itäpuoliset alueet on suurimmaksi osaksi määritelty säästettäviksi luontokohteiksi Metsähallituksen Mäkelän alueelle tehdyssä alue-ekologisessa suunnitelmassa.

Suojelun toteutuskeinot:
Soidensuojelualueeksi perustetun Aittosuon lisäksi luonnonsuojelulaki on toteutuskeinona valtionmaiden laajennusten ja seutukaavan suojeluvarausten (SL) eli Leppäsuon ja Sikolammennevan osalta. Uitusharjun toteuttamiskeinot ovat maa-aineslaki ja metsälaki. Muu alue toteutetaan metsälain ja pienvedet myös vesilain keinoin. Alueen kangasmetsiä voidaan käyttää kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Metsänkäsittely on tavoitteellista hoitaa erillisen metsäsuunnitelman mukaan. Tavoitteena on, että näillä alueilla ei toteuteta ojituksia eikä rakenneta uusia metsäteitä.

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Humuspitoiset lammet ja järvet 1
Vuorten alapuoliset tasankojoet  1
Vaihettumissuot ja rantasuot  1
*Aapasuot  22
Kasvipeitteiset silikaattikalliot  1
*Boreaaliset luonnonmetsät  3
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit  1
*Puustoiset suot  36

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
karhu

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kapustarinta
kurki
laulujoutsen
liro
mehiläishaukka
palokärki
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
isokuovi
pikkukuovi
valkoviklo

Muuta lajistoa:
harmaasieppo
hippiäinen
keltavästäräkki
leppälintu
metsäkirvinen
metsäviklo
niittykirvinen
töyhtötiainen
vihervarpunen
punakämmekkä

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.18, päivitetty 3.7.2013 klo 15.19