Aittosuo - Leppäsuo - Uitusharju

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900005
Pinta-ala: 1521 ha
Kunta: Karstula, Saarijärvi
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Aittosuon-Leppäsuon-Uitusharjun alue on Karstulan ja Saarijärven rajalla sijaitseva kangasmaiden, aapasoiden, pienten lampien ja niitä yhdistävien purojen kokonaisuus. Alueen soita luonnehtivat avosoiden, rämeiden ja kangasmaasaarekkeiden vuorottelu. Kankaat ovat pääosin kuivia mäntykankaita. Uitusharjulla ja Aittosuon lounaispuolella on harjuselänteitä, joilla on suppamuodostumia. Alueen suot ovat suurimmaksi osaksi lyhytkortisia nevoja ja karuja rämeitä, paikoin on suursaranevoja. Purojen varsilla on osin luhtaista kasvillisuutta. 

Aittosuon soidensuojelualueen itäpuolella on kangasmaasaarekkeiden ja soiden mosaiikkimainen alue. Metsät ovat kivikkoisia mäntyvaltaisia VT- ja CT-kankaita, joilla on runsaasti vanhoja palokoroisia tai palaneita kelokantoja. Paikoin on myös yksittäisiä pystyyn kuolleita puita ja maapuita. Kankaiden reunoilla olevat suot ovat korpia ja korpirämeitä, aivan alueen koillisreunalla on yhtenäisempi alue mustikka- ja muurainkorpea. Laaja yhtenäinen suoalue on karua rahkaista tupasvillarämettä ja lyhytkorsinevarämettä, jolla kasvaa kitulias rämemännikkö. Suot ovat ojittamattomia ja soiden ja kankaiden reunavyöhykkeet ovat luonnontilaisina arvokkaita biotooppien vaihettumisvyöhykkeitä.

Leppäsuon alue on pirstonainen kokonaisuus, jossa vuorottelevat lähinnä mäntykankaat ja rämeet. Alueen suot ovat lähes poikkeuksetta luonnontilaisia. Metsät ovat kaikkialla nuoria, enintään keski-ikäisiä. Rajaukseen sisältyy useita humuslampia, kuten erämaiset Kotanen ja Kodantakanen sekä Vihilampi, jonka märät rannat ja ympäröivä suo ovat kahlaajien suosimaa aluetta. Rämesirpaleiden lisäksi alueella esiintyy pinta-alaltaan pienehköjä, mutta kasvillisuudeltaan edustavia aapasoita. Nämä ovat pääasiassa oligotrofisia lyhytkorsi- ja saranevoja. Leppäsuon alueella on useita puroja, joista suurin osa on lähes luonnontilaisia. Puronvarsilla on siellä täällä hyvin pienialaisesti korpikasvillisuutta, tavallisesti kombinoituneena rämekasvillisuuden kanssa. 

 

Leppäsuota keväällä 2008

 

Leppäsuon alueen koillispuolella on Uitusharju, jonka kasvillisuus on pääosin CT- ja ClT -tyyppejä. Harjualueen männikkö on keski-ikäistä ja varttunutta. Alueella on mm. hienoja suppamuodostumia.

Alue muodostaa kokonaisuutena merkittävän erämaisen, pienipiirteisen kohteen, jossa vuorottelevat lähinnä mäntykankaat ja rämeet. Vesitaloudeltaan alue on säilynyt lähes luonnontilaisena, mutta suuri osa kangasmaista on talousmetsiä. Alueella on linnustollista merkitystä direktiivin lintulajien ja tietolomakkeen kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainittujen lajien kannalta. Lisäksi alueella kasvaa Keski-Suomessa uhanalainen punakämmekkä (muut tärkeät lajit). Kangasmaiden metsänkäsittelyt vaikuttavat soiden maisemaan ja myös vesitalouteen. 

Aittosuon soidensuojelualueeen itäpuolisten kankaiden puustoa on harvennettu ja lehtipuustoa on jäljellä niukasti. Paikoin lahopuun määrä on vähäinen. Puusto on kuitenkin iäkästä ja lahopuuta syntyy jatkossa lisää.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

 • Aittosuon soidensuojelualue (225 ha): soidensuojelun perusohjelma
 • Töyrinlammen laskupuro:  luokiteltu Keski-Suomen arvokkaiden pienvesien inventoinnissa kansallisesti arvokkaaksi pienvedeksi
 • Leppäsuon alue: soidensuojelun täydennyskohde
 • Osia tästä alueesta on myös seutukaavan suojeluvarauksina (Leppäsuo 1. vk SU, 5. vk SL 618, Sikolammenneva 1. vk SU, 5. vk SL 620).
 • Uitusharjun alue on seutukaavassa varattu maa-ainesten otolta suojeltavaksi harjualueeksi ja pohjavesialueeksi (1. vk SU, 5. vk S/ha 660). Harju kuuluu myös Keski-Suomen harjuinventointikohteisiin. Raportissa se on luokiteltu alueellisesti arvokkaaksi kohteeksi.
 • Aittosuon soidensuojelualueen itäpuoliset alueet on suurimmaksi osaksi määritelty säästettäviksi luontokohteiksi Metsähallituksen Mäkelän alueelle tehdyssä alue-ekologisessa suunnitelmassa.

Suojelun toteutuskeinot:

 • Soidensuojelualueeksi perustetun Aittosuon lisäksi luonnonsuojelulaki on toteutuskeinona valtionmaiden laajennusten ja seutukaavan suojeluvarausten (SL) eli Leppäsuon ja Sikolammennevan osalta.
 • Uitusharjun toteuttamiskeinot ovat maa-aineslaki ja metsälaki.
 • Muu alue toteutetaan metsälain ja pienvedet myös vesilain keinoin.
 • Alueen kangasmetsiä voidaan käyttää kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Metsänkäsittely on tavoitteellista hoitaa erillisen metsäsuunnitelman mukaan. Tavoitteena on, että näillä alueilla ei toteuteta ojituksia eikä rakenneta uusia metsäteitä.

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 30
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 4
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 20
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
7310 Aapasuot 374
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 50
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 20
91D0 Puustoiset suot 317

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1937 metsäpeura Rangifer tarandus fennicus
1383 hiuskoukkusammal Dichelyma capillaceum
1984 korpihohtosammal Herzogiella turfacea

 

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.18, päivitetty 3.7.2019 klo 11.34