Hyppää sisältöön

Äimälä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0338003
Pinta-ala: 76 ha
Kunta: Pälkäne
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Äimälä kartalla

Alueen kuvaus

Äimälä on laaja lehto- ja perinneympäristöalue ja arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Lehdot ovat enimmäkseen tuoreita, lehtipuuvaltaisia. Alueen eteläpäässä on kuusivaltaista vanhaa metsää ja luonnontilainen korpi. Alueeseen kuuluu maatila ympäristöineen, ja tilan lähellä on metsälaitumia. Huhdanniemessä on vanha kalkkikaivos.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Lehtoalue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Hoitosuunnitelmaan perustuvat metsänkäsittelytoimet ovat alueella mahdollisia.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0,3
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
8210 Kasvipeitteiset kalkkikalliot 0,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 7,6
9050 Boreaaliset lehdot 22,5
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 4,6
91D0 Puustoiset suot 3,8

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 15.35, päivitetty 11.11.2019 klo 15.35

Julkaisija: