Ahvenkoskenlahti

Koodi

FI0416005

Kunta

Pyhtää, Ruotsinpyhtää

Pinta-ala

446 ha

Aluetyyppi

SPA (SCI:n sisällä)

Alueen kuvaus

Ahvenkoskenlahti on Pyhtään ja Ruotsinpyhtään rajalla, Kymijoen läntisimmän suuhaaran edustalla sijaitseva pitkä merenlahti. Alueen kallioperä on rapakivigraniittia ja maaperä hienosedimenttitasankoa. Rantalueet ovat tasankoa, jossa korkeusvaihtelu jää alle viiden metrin.

Lahden länsirantaa reunustaa poikkeuksellisen leveä, luonnontilainen ruovikko ja suursaravaltainen rantaniittyvyöhyke, joka vaihettuu rannassa lehtomaiseksi, kauaksi rantaviivasta levittäytyneeksi puna-ailakki -tyypin (LT) tervaleppärantametsäksi. Jokisuussa on useiden uomien ja saarten muodostama deltamainen suisto.

Saarista suurimmat, Nätholmen ja Alholmen, ovat luoteisosiltaan rannoiltaan eroosion kuluttamaa, kookasta tervaleppää kasvavaa rantalehtoa, jossa mm. lehtopalsami (Impatiens noli-tangere) esiintyy huomattavan runsaana. Lehtokasvillisuus vaihettuu pensoittuneeksi, suurruohovaltaiseksi tulvametsäksi ja edelleen kaakkoisosassa laajaksi ruovikoksi.

Rantaniityissä on erotettavissa leveä tupassara (Carex nigra ssp. juncella) - suomyrtti (Myrica gale) - kiiltopaju (Salix phyllicifolia) -vyöhyke, jossa paikoittain esiintyy runsaasti myös siniheinää (Molinia caerulea), sekä ulompana piukkasara (C. elata) - terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) - järviruoko (Phragmites australis) -valtainen vyöhyke. Ruovikkovyöhykkeen muodostavat tiheät järviruoko- ja järvikaisla (Schoenoplectus lacustris) -kasvustot.

Ahvenkosken alapuolisissa kovapohjaisissa uomissa ja länsirannan eteläosassa (Söderstrand) sekä lahden koillisrannalla esiintyy paikoin myös edustavaa kivikkorantojen kasvillisuutta (erikoisuuksia mm. rantatyräkki, isohierakka, punalatva).

Alueella olevilla useilla saarilla ja luodoilla esiintyy lokkilinnuston lisäksi monipuolinen maalinnusto.

Ahvenkoskenlahti on ainoita eteläisen Suomen laajoja luonnontilaisia jokisuistoja. Lahden länsirantaa reunustavat poikkeuksellisen laajat ruovikot ja suursaravaltaiset rantaniityt. Alueen kasvistoon kuuluvat mm. isohierakka, rantatyräkki ja hentonäkinruoho (Najas tenuissima).

Kymijoesta aivan lahden yläpuolelta on tavattu alueen kasviharvinaisuus, hukkariisi (Leersia oryzoides), sekä Ahvenkosken padon alapuolisesta, ajoittain kuivasta sivu-uomasta punalatva (Eupatorium cannabinum). Näiden esiintyminen lahdellakin on todennäköistä.

Linnuston runsain ja edustavin ryhmä on vesilinnut. Harvinaisimmat lajit puolestaan kuuluvat ruovikkoa suosiviin lintulajeihin. Ahvenkoskenlahti on huomattavan tärkeä muutonaikainen levähdysalue ja sen kalataloudellinenkin arvo on suuri.

Suojelutilanne

Ei suojeltu   100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Ahvenkoskenlahti kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Suomenlahden rannikon valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (A II 1.7.).

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla ja/tai luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 3.9.2013 klo 12.06, päivitetty 9.6.2015 klo 16.17