Ahtialanjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0326003
Lempäälä
159 ha
SPA

Ahtialanjärvi

Alueen kuvaus

Ahtialanjärvi on matala, rehevä lintujärvi Lempäälän keskustan lähellä. Kasvisto on edustavaa, ja siellä kasvaa erikoisuutena muun muassa ojakaali. Järven saaret ovat tärkeitä lintujen pesimäalueita, ja järvi on tärkeä muutonaikainen levähdysalue etenkin sisämaassa harvoin pysähtyville kahlaajille. Ahtialanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka on tärkeä opetus- ja luontoharrastuskohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Metsästys ja kalastus ovat alueella sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot 

14

Luontodirektiivin liitteen II lajit

 • saukko Lutra lutra

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • kalatiira Sterna hirundo
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • liro Tringa clareola
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • niittysuohaukka Circus pygargus
 • räyskä Sterna caspia
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • suopöllö Asio flammeus
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uivelo Mergus albellus
 • valkoposkihanhi Branta leucopsis

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

 • lapasotka Aythya marila
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • mustapyrstökuiri Limosa limosa
 • mustalintu Melanitta nigra
 • harmaasorsa Anas streptera
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • pikkulokki Larus minutus
 • heinätavi Anas querquedula
 • jouhisorsa Anas acuta

Muuta lajistoa

 • lapasorsa Anas clypeata
 • luhtakana Rallus aquaticus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • pikkulokki Larus minutus
 • pikkutikka ST Dendrocopus minor
 • rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
 • rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus

Julkaistu 7.8.2013 klo 15.15, päivitetty 16.8.2013 klo 12.25

Julkaisija: