Ähtävänjoki

Koodi                       FI0800110

 Kunta                       Evijärvi, Luoto, Pedersöre, Pietarsaari

 Pinta-ala                 50 ha

 Aluetyyppi               SCI

Alueen kuvaus:

Aluerajaukseen sisältyy osa Ähtävänjoen vesistöstä. Ähtävänjoen vesistöalue saa alkunsa Lehtimäen ja Soinin kunnista, noin 200 m merenpinnan yläpuolelta. Varsinainen Ähtävänjoki alkaa Evijärvestä ja laskee merestä padottuun Luodon-Öjanjärveen. Yhteys mereen katkesi vuonna 1961, kun Luodonjärvi padottiin makeavesialtaaksi. Ähtävänjoen valuma-alue on 2030 km2. Järvisyys on poikkeuksellinen suuri Pohjanmaan oloissa eli 10,5%. Järvisyyden vuoksi myös vedenlaatu on parempi kuin muissa Pohjanmaan jokivesistöissä. Yleisesti ottaen Ähtävänjoen vesi on hyvälaatuista. Kuitenkin tulva-aikana veden pH saattaa laskea alle 5:een.

 Ähtävänjoki on rakennettu pääosiltaan energiatuotantoa varten. Jokiuomaa on muutettu perkaamalla, pengertämällä ja patoamalla. Vesistöä myös säännöstellään melko voimakkaasti. Vesistöalueella on yhdeksän voimalaitosta.

 Ähtävänjoella on vahva saukkokanta ja siellä esiintyy myös valtakunnallisesti uhanalainen nilviäinen. Jokialueen kalastoon kuuluvat mm. hauki, ahven, made, purotaimen, lahna, särki, salakka ja kiiski. Rapu istutettiin Ähtävänjokeen 1920-1930 -luvuilla. Ähtävänjoki on ollut tuottoisa rapujoki, mutta rapurutto tuhosi kannan 1960-luvulla ja rapukannan elpyminen on ollut hidasta.

 Ähtävänjoki on voimalaitoksistaan huolimatta luonnonsuojelullisesti ja kalastollisesti arvokas vesistö. Joella on huomattava merkitys uhanalaisen lajiston suojelun kannalta.

Suojelutilanne:

Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö            100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö (100%). Vesiluonnon suojeluarvot turvataan vesilain ja koskiensuojelulain säännösten nojalla.

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Lutra lutra                          saukko

                                           uhanalainen laji                

* = priorisoitu laji

Julkaistu 9.8.2013 klo 11.17, päivitetty 9.8.2013 klo 11.17

Aihealue: