Hyppää sisältöön

Aatsinki-Onkamo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301409

Kunta

Salla

Pinta-ala

9746 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kaunisharjun alueella on yli 200-vuotiaita luonnontilaisia kuusikoita, jotka sijaitsevat pääosin korkealla alueella. Männiköt, jotka sijaitsevat alueen halki kulkevalla korkealla harjujaksolla, ovat eri-ikäisiä ja erirakenteisia. Keloja ja lahopuuta on metsissä runsaasti. Julmoivassa on rehevämpää osittain lehtomaista metsää, jossa on runsaasti raitoja ja haaparyhmiä.

Onkamojärven alueella metsät ovat luonnontilaisia, yli 200-vuotiaita kuusikoita. Lahopuuta on kattavasti.

Tärkeä suo- ja vanhan metsän kohde.

Poronhoitoaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Aatsinki-Onkamon alueeseen kuuluvat:

 • Kaunisharjun ja Onkamojärven alueet, jotka kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan
 • Aatsinginhaudan suot, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (11)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (100)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (10)
 • Keidassuot (75)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (90)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,2)
 • Letot (380)
 • Aapasuot (1950)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (5900)
 • Boreaaliset lehdot (20)
 • Fennoskandian metsäluhdat (30)
 • Puustoiset suot (1130)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 19.9.2019 klo 12.57, päivitetty 19.9.2019 klo 12.57

Julkaisija: