Suomen paras maisemahanke 2022 -kilpailu

ProAgria Etelä-Suomi ry:n Lumolaidun-verkosto on valittu vuoden 2022 parhaaksi maisemahankkeeksi. Palkintokohteissa arvokkaan maiseman hoito yhdistyy luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon. Lumolaidun-verkostoon kuuluu kahdeksan pirkanmaalaista karjatilaa, joilla on arvokkaaksi määriteltyjä perinnebiotooppeja, joita karja hoitaa laiduntamalla. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisia luontotyyppejä.

Lumolaidunkuva 2 _Laura Puolamäki_pienennetty
© Kuva: Laura Puolamäki

Palkituilta laitumilta on kartoitettu kasvilajisto, hyönteiset, linnut ja sienet. Myös maaperän monimuotoisuus on arvioitu. Kattavissa kartoituksissa on löydetty runsaasti uhanalaisia lajeja. Lajeista ja niiden elinympäristöistä kertyneen uuden tiedon myötä perinnebiotooppien hoitoa osataan nyt kohdentaa kunkin kohteen lajistolle suotuisaksi. Lumolaitumet ovat lisänneet viljelijöiden osaamista luonnon monimuotoisuuskysymyksissä ja motivaatiota perinnemaisemien hoitoon. Myös yleisö on päässyt tutustumaan hankkeen käytännön tuloksiin ja nauttimaan avarina säilyvistä maalaismaisemista.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo palkitsi parhaan maisemahankkeen Helsingin Säätytalossa 9.11.2022 pidetyssä Maisemasymposiumissa. Lumolaidun-verkosto lähtee Suomen edustajana tavoittelemaan Euroopan neuvoston maisemapalkintoa, joka myönnetään ensi vuonna.

Lumolaidunkuva 3_Riikka Söyrinki_pienennetty
© Kuva: Riikka Söyrinki

Ympäristöministeriö etsi Suomen parasta maisemahanketta jälleen vuonna 2022. Kilpailu käynnistyi 31.3.2022 ja kilpailuehdotukset tuli jättää Suomen ympäristökeskukseen viimeistään 2.9.2022. Joka toinen vuosi järjestettävään kilpailuun toivottiin ehdolle viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Kilpailun voittaja lähetetään ehdolle Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi.

Maisemasymposium on valtakunnallinen tilaisuus, jossa luodaan näkökulmia Euroopan neuvoston maisemayleissopimuksen toteutumiseen Suomessa. Tilaisuudessa palkittiin myös Maisemapäivän kunniaksi järjestetyn "Minun maisemani"-valokuvakilpailun voittaja.

Suomen paras Maisemahanke -kilpailun osallistumisohjeet 2022

Maisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään Suomen paras maisemahanke -kilpailussa laajasti ja ehdokkaiksi toivottiinkiiin erilaisia viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita. Ehdokkaiksi toivotettiin tervetulleiksi sekä perinteiset että uudet näkökulmat. Hankkeet voivat liittyä luonnon- tai kulttuurimaisemiin, maaseudulla tai kaupungeissa, maalla tai vesialueilla. Kohteet voivat olla arvokkaita maisemia tai kulttuuriympäristöjä, mutta yhtä lailla kannustettiin osallistumaan myös arkiympäristöjen sekä heikentyneiden maisemien kunnostushankkeiden piiristä.

Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset. Kilpailuun osallistumiseksi tulee esitellä toteutettu hanke, jossa on onnistuttu hoitamaan, suunnittelemaan tai suojelemaan maisemia ja siten edistämään maisemayleissopimuksen tavoitteita. Hankkeen on pitänyt olla yleisölle avoinna vähintään kolme vuotta hakemuksen jättämisajankohtana.

Kilpailussa noudatetaan Euroopan neuvoston maisemapalkinnon myöntämisessä käytettäviä kriteereitä, joilla ehdotukset arvioidaan.

Vaadittavia kilpailuasiakirjoja ovat:

  • Kilpailuehdotuslomake  (docx) täytettynä tai vastaavat tiedot vapaamuotoisesti esitettyinä (max. 20 sivua). Kilpailuehdotuksen voi laatia suomeksi tai ruotsiksi.
  • Kuvia hankkeesta erillisinä tiedostoina (max. 20 kpl). Kuvien tulee olla jpg-muodossa.

Lisäksi kilpailuehdotuksen voi liittää vapaamuotoisia lisämateriaaleja kuten kartan hankealueesta, hankkeesta kertovan videon, suunnitelma- tai havainnekuvia, hanketta esitteleviä raportteja tai julisteita.

Kilpailuaika on päättynyt. Kilpailuehdotukset tuli toimittaa 2.9.2022 mennessä joko postitse tai sähköisesti Suomen ympäristökeskuksen kirjaamoon. Yhteystiedot ja ohjeet löytyvät kilpailuehdotuslomakkeelta.

 

Sunila_Tapio Heikkilä_556
Kilpailuun toivotetaan tervetulleiksi niin luonnon- kuin kulttuurimaisemiinkin liittyvät hankkeet, ekä maaseudulta että kaupungeista. Alvar Aallon suunnittelema luonnonläheinen Sunilan asuinalue on osa Kotkan kansallista kaupunkipuistoa, joka sai kunniamaininnan Euroopan neuvostolta vuoden 2019 maisemahankekilpailussa. Kuva Tapio Heikkilä.

Kilpailun ratkaisu ja tuloksen julkistaminen

Kilpailun ratkaisi tuomaristo, jonka puheenjohtaja on ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä. Voittanut ehdotus nimetään Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi. Kilpailussa voidaan jakaa myös muita palkintoja ja tunnustuksia. Tuloksista tiedotetiin välittömästi kaikille palkittujen ehdotusten tekijöille.

Kilpailun tulokset julkistetaan syksyllä 2022 Helsingissä järjestettävän Maisemasymposiumin yhteydessä. Maisemasymposium on valtakunnallinen tilaisuus, jossa luodaan näkökulmia Euroopan neuvoston maisemayleissopimuksen toteutumiseen Suomessa. Kilpailuun osallistuneet ehdotukset voidaan asettaa näytteille kyseiseen tapahtumaan ja kilpailun verkkosivuille. Ympäristöministeriö myös esittelee kilpailun tuloksia ja kilpailuehdotuksia tiedotusvälineille.

Voittaja Suomen edustajaksi eurooppalaiseen kilpailuun

Kilpailun voittanut hanke lähetetään Suomen ehdokkaana kilvoittelemaan Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta. Tätä tarkoitusta varten valmistellaan alkuperäisen kilpailuehdotuksen pohjalta hankkeen esittelymateriaali yhteistyössä kilpailun voittaneen järjestön tai viranomaisen kanssa. Valmistelu aloitetaan heti voittajan valinnan jälkeen syyskuussa 2022. Tekstit käännetään englanniksi, tarvittaessa kilpailun järjestäjän toimesta. Ehdotuksen kuva- ja videomateriaalia koskevat Euroopan neuvoston maisemapalkinnon kilpailusääntöjen mukaiset tekijänoikeussäädökset.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto on tunnustus sellaisista toimintaperiaatteista tai toimenpiteistä, jotka tähtäävät oman alueen maisemien hoitoon, suunnitteluun tai suojeluun, ja jotka ovat osoittautuneet pysyvästi tehokkaiksi ja voivat siten toimia esimerkkinä koko Euroopan alueella. Euroopan neuvoston maisemapalkinto myönnetään joka toinen vuosi.

Vuonna 2021 Euroopan neuvoston maisemapalkinnon sai Italian hanke, jossa kunnostettiin Bergamon kaupungin läheisyydessä historialtaan ja luonnoltaan monimuotoista aluetta luostareineen. Maisemapalkinnon lisäksi jaettiin kunniamaininnat viidelle hankkeelle, joista Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke oli yksi. Hankkeen ansiosta Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Kilpailuun osallistui yhteensä 12 hanketta ympäri Eurooppaa.

Perämeren rantaniityt_Jorma Pessa
Vuonna 2020 Suomen paras maisemahanke -kilpailun voittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke sai kunniamaininnan Euroopan neuvoston maisemakilpailussa vuonna 2021. Kuva: Jorma Pessa.

Taustalla Euroopan neuvoston maisemayleissopimus

Niittytalkoot Kattilassa
Maisemanhoitoa Nuuksion kansallispuistossa. © Tapio Heikkilä / YHA kuvapankki

Euroopan neuvoston maisemapalkinto liittyy Euroopan neuvoston maisemayleissopimukseen, jonka päämääränä on edistää maisemien hoitoa, suojelua ja suunnittelua. Sopimus myös pyrkii lisäämään tietoisuutta maisemien arvosta, merkityksestä ja muuttumisesta. Sopimuksen mukaan maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät. Maisemaan vaikuttavat luonnon ja ihmisen toiminnot sekä niiden välinen vuorovaikutus. Maisemaan sisältyvät sekä luonnonmaisemat, maaseudun viljelymaisemat että taajamat, niihin liittyvine maa- ja vesialueineen. Sopimus koskee paitsi arvokkaita maisemia myös arkiympäristöjä sekä huonolaatuisiakin maisemia. Euroopan neuvoston maisemayleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka koskee pelkästään maisemaa. Maisemayleissopimus allekirjoitettiin Firenzessä 20.10.2000, ja Suomessa sopimus astui voimaan 1.4.2006. Maisemasopimukseen kuuluu nykyään 40 Euroopan neuvoston jäsenmaata.

Maisemakilpailujen aiemmat voittajat

Ensimmäisen eurooppalaisen maisemakilpailun vuonna 2009 voitti ranskalainen Lillen kaupunki virkistysalueiden rakentamisesta hylätyille teollisuusalueille. Vuonna 2011 voittajaksi valittiin italialainen Carbonian kunta vanhan kaivoskaupungin maisemien suojelusta ja uudistamisesta. Vuonna 2013 voiton vei puolalainen Ala-Sleesian maisemapuistoyhdistys Szprotawanjokilaakson maisemien ekologisten arvojen suojelemisesta. Vuonna 2015 voiton vei Unkari hankkeella, jossa Unkarin ja Slovenian rajalla sijaitsevan Hetésin kylämaisemia hoidettiin ja niiden kestävää käyttöä kehitettiin maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä. Vuonna 2017 kilpailun voitti latvialainen Daugavapilsin linnoituksen kunnostus- ja kehittämishanke. Hankkeen ansiosta kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa linnoituksessa on nykyään monenlaista toimintaa ja linnoitus on uudella tavalla osa kaupunkimaisemaa. Vuonna 2019 Euroopan neuvoston maisemapalkinnon vei Sveitsin hanke, jossa Aire-joen vesiväylä ennallistettiin. Suomen edustajana vuonna 2019 toiminut Kotkan kansallinen kaupunkipuisto sai kilpailussa kunniamaininnan, tunnustus oli Suomelle ensimmäinen laatuaan.

Suomen paras maisemahankekilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008, jolloin voittajaksi valittiin Hämeenkyrön kolmen maisemahankkeen kokonaisuus, jossa hoidettiin maisemaa ja kehitettiin maisemamatkailua. Vuonna 2010 kilpailun voitti Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen perinnemaisemien hoitohanke Matkalla maisemaan – luonnollisesti, joka toteutettiin yhteistyössä VR:n kanssa. Vuonna 2012 parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemahankkeiden kokonaisuus, jossa kulttuurimaisemaa hoidettiin yhdistysten ja viranomaisten yhteistyönä. Vuonna 2014 kilpailun voitti Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen ja järjesti maisemanhoitoa erityisen arvokkaille alueille. Vuonna 2016 Suomen voittajana palkittiin Metsähallituksen luontopalvelujen Lammaspaimenviikot, jossa vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista. Vuonna 2018 Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Kotkan kansallinen kaupunkipuisto, joka on Kotkan puistojen, kaupunkiluonnon ja arkkitehtuurin parhaiden palojen muodostama loistelias kokonaisuus, johon sisältyy myös merenalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä.

Kaksi lammasta maalaismaisemassa, taustalla punainen vanha talo.
Vuonna 2016 Suomen paras maisemahanke -kilpailun voitti Metsähallituksen kekseliäs Lammaspaimenviikot -hanke, jossa vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista. Kuva: Mirja Nylander.

Lisätietoja

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 715, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suomen parasta maisemahanketta etsitään jo seitsemättä kertaa 23.3.2020
Suomen paras maisemahanke -kilpailu käynnistyy jälleen. Ympäristöministeriö etsii joka toinen vuosi järjestämässään kilpailussa hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset hankkeilla, jotka on jo toteutettu.
Lue lisää
Julkaistu 19.10.2018 klo 10.30, päivitetty 9.11.2022 klo 10.08