Tuoreet niityt

Tuoreet niityt ovat yleisin, monimuo­toisin ja lajirikkain niittyjen luontotyyppiryhmistä. Ne ovat yleensä muokkaamattomalle maalle muodostunei­ta puuttomia tai lähes puuttomia niittyjä, joita laidun­netaan tai niitetään tai joita on aiemmin laidunnettu tai niitetty. Kasvillisuus on pienruoho-, heinä- tai suurruo­hovaltaista. Tuoreiden niittyjen kasvillisuuteen vaikut­tavia keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa maankäyttö, maalaji, maaperän ravinteisuus, maaperän pH, ilmas­tolliset tekijät ja topografia.

Tuoreisiin niittyihin luetaan tuoreet pienruohoniityt, tuoreet suurruohoniityt ja tuoreet heinäniityt.

Esimerkkinä tuoreet pienruohoniityt

Kukkaloistoa Kolin Havukanaholla. © Kuva: Katja Raatikainen.

Luonnehdinta: Tuoreet pienruohoniityt ovat niittyjen monimuotoisin ja lajirikkain tyyppi. Niitä esiintyy eten­kin savi- ja moreenimailla. Kasvillisuus on pienruoho­valtaista eikä selviä valtalajeja yleensä ole. Edustavilla, laadultaan heikentymättömillä tuoreilla pienruohonii­tyillä on yli 30 putkilokasvilajia neliömetrillä, parhaim­milla jopa yli 40. Tuoreet pienruohoniityt ovat monelta osin olleet alkujaan niittoniittyjä. Niitetyillä tuoreilla pienruohoniityillä kasvillisuus on selvästi erilaista kuin laidunnetuilla, ja tuoreiden pienruohoniittyjen ominaispiirteet ovat usein paremmin kehittyneet niit­toniityillä kuin laidunniityillä.

Kukkameri Kolilla. © Kuva: Katja Raatikainen.

Kuvissa näkyviä lajeja:

Julkaistu 14.8.2019 klo 15.08, päivitetty 23.9.2019 klo 18.25