Kosteat niityt

Kosteilla niityillä tarkoitetaan kiven­näismailla esiintyviä, yleensä pohja- ja pintavesivai­kutteisia, puuttomia tai vähäpuustoisia niittyjä, jotka eivät sijaitse joen, järven tai meren rannalla. Maaperä on kostea tai märkä ja joskus ravinteikas. Kosteita niittyjä muodostuu painanteisiin, pinta- tai pohjavesivaikut­teisille rinteille sekä maalajeille, jotka läpäisevät vettä huonosti. Kosteilla niityillä voi esiintyä myös soistu­mia. Kosteiden niittyjen kasvillisuus muistuttaa eräiden rantaniittytyyppien kasvillisuutta, eikä tyyppien väli­siä eroja ja samankaltaisuutta ole kunnolla selvitetty.

Kosteisiin niittyihin luetaan kalkkivaikutteiset kosteat niityt, kosteat ruohoniityt ja kosteat heinäniityt.

Esimerkkinä kosteat heinäniityt

Kosteaa heinäniittyä Inkoon Elisaaressa. © Kuva: Katja Raatikainen.

Luonnehdinta: Kosteat heinäniityt on hyvin pienialai­nen luontotyyppi, mutta silti kosteista niittytyypeistä yleisimmin tavattava. Sen vallitsevana kasvilajina on nurmilauha. Muuta kosteiden heinäniittyjen lajistoa ovat muun muassa mesiangervo, suo-orvokki, luhta­matara, niittyleinikki, valkoapila ja luhtarölli. Kosteita heinäniittyjä ei kuitenkaan pidä sekoit­taa rantaniittyjen yläosissa oleviin nurmilauhavaltaisiin niittyihin.

Kosteaa niittyä Inkoossa. © Kuva: Katja Raatikainen.

Kuvissa näkyviä lajeja:

Julkaistu 14.8.2019 klo 15.09, päivitetty 23.9.2019 klo 18.28