Inventointi ja rajauspäätökset

Luonnonsuojelulain luontotyyppejä on inventoitu rajauspäätösten valmistelua varten pääasiassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Inventoinnissa on tarkistettu n. 3 500 kohdetta. Näistä suojellun luontotyypin kriteerit on täyttänyt 1 655 kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 2 975 hehtaaria. Suojellun luontotyypin rajauspäätös on tehty 1 051 kohteelle, joiden yhteispinta-ala on 2 078 hehtaaria.

Luontotyyppipäätösten määrä (jpg)

Kuva: Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien rajauspäätösten lukumäärät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain. Luvut on päivitetty keväällä 2012 lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Pohjanmaata, joiden tiedot ovat hieman vanhempia. Päätöksiä tehtiin eniten 2000-luvun alkuvuosina, jolloin inventointi oli aktiivista.

Taulukot:

Luontotyyppipäätösten pinta-ala (jpg)

Kuva: Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien rajauspäätösten pinta-alat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain. Luvut on päivitetty keväällä 2012 lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Pohjanmaata, joiden tiedot ovat hieman vanhempia. Päätöksiä tehtiin eniten 2000-luvun alkuvuosina, jolloin inventointi oli aktiivista. *Pohjois-Pohjanmaan pylväsdiagrammi on eri mittakaavassa kuin muut.

Lukumääräisesti eniten luontotyyppien rajauspäätöksiä on tehty Hämeessä ja Uudellamaalla. Pääosa kohteista on jalopuumetsiköitä ja pähkinäpensaslehtoja. Rajauspäätösten kattama pinta-ala sen sijaan on suurin Pohjois-Pohjanmaalla, mikä johtuu merenrantaniittyjen, hiekkarantojen ja hiekkadyynien suuremmasta koosta Perämeren rannikolla kuin muualla maassa.

Rajauspäätöksiä ei ole vielä tehty kaikille inventoiduille, suojellun luontotyypin kriteerit täyttäville kohteille. Päätös on tehty 64 %:lle kriteerit täyttävien kohteiden lukumäärästä ja 70 %:lle pinta-alasta.

Lähde:

Raunio, A., Anttila, S., Kokko, A. & Mäkelä, K. 2013. Luontotyyppisuojelun nykytilanne ja kehittämistarpeet – lakisääteiset turvaamiskeinot. Suomen ympäristö 5/2013. Suomen ympäristökeskus. 276 s.

Julkaistu 20.10.2014 klo 16.07, päivitetty 21.10.2014 klo 12.10