Suomen lajien Punainen lista 2010

       Piirros: Terhi Ryttäri ©
Suomen neljäs lajien uhanalaisuusarviointi valmistui 1.12.2010 ja siitä tuotettiin Punainen kirja.

 

Suomen lajien Punainen lista on verkossa. Verkkopalvelussa voit tehdä hakuja lajiluettelosta tai käyttää valmiita raportteja, joita voit myös muokata ja tulostaa.

Vasemman palstan linkistä pääset Punaisen listan verkkopalveluun.

Lajiston uhanalaisuutta arvioitiin Suomessa nyt toisen kerran kansainvälisesti vertailukelpoisella Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteeristöllä. Arvioinnin mukaan joka kymmenes Suomen kaikista arvioiduista lajeista on uhanalainen. Maassamme on noin 45 000 lajia, joista 47 % eli 21 398 tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuutta on pystytty arvioimaan. Näistä 2 247 lajia arvioitiin uhanalaiseksi, mikä on 10,5 prosenttia. Suomessa eliölajien uhanalaisuuden arviointi toteutetaan kymmenen vuoden välein. 

             Piirros: Terhi Ryttäri ©

Suomen lajiston uhanalaisuusarviointia voidaan pitää maailman kattavimpana arviointina, sillä riittävät tiedot uhanalaisuusarviointiin saatiin kokoon lähes puolesta maamme noin 45 000 lajista.

Arvioinnissa on mukana tuhansia lajeja enemmän kuin viimeksi, ja niistä suurin osa ei ole uhanalaisia. Sen vuoksi uhanalaisten osuus kaikista lajeista ei ole juurikaan kasvanut, vaikka tarkimmin seurattujen eliöryhmien kehityssuunnat osoittavat, että maamme lajisto uhanalaistuu. Kaikkiaan uhanalaisten lajien määrä kasvoi edelliseen arviointiin verrattuna 742 lajilla. Uhanalaisuustilanteen arvioidaan parantuneen 186 lajilla ja heikentyneet 356 lajilla verrattuna vuoden 2000 arvioinnin tuloksiin.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan kuuluvan Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) sekä eliötyöryhmien aktiivisen toiminnan ansiosta arvioinnin kattavuus on parantunut 40 prosenttia. Kaksisiipisistä, pistiäisistä, hämähäkkieläimistä ja yhtäläissiipisistä on pystytty arvioimaan yli 5 000 lajia enemmän kuin viimeksi. Myös sienten ja jäkälien arvioinnin kattavuus on parantunut merkittävästi, yhteensä 700 lajilla. Sen sijaan vesieliöiden arviointi on hyvin puutteellista tiedon vähyyden ja hajanaisuuden vuoksi. Esimerkiksi levissä ja äyriäisissä arvioinnin kattavauus jopa heikkeni. 

Neljän vuoden mittava arviointiurakka

Ympäristöministeriön asettaman Eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmän johdolla 13 eliötyöryhmää arvioivat maamme lajien uhanalaisuutta vuosina 2006–2010. Lisäksi kalojen uhanalaisuusarviointi tilattiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta ja nisäkkäiden arvioinnin teki Suomen nisäkästieteellinen seura. 

Kaikkiaan mukana oli 160 maamme parasta lajistoasiantuntijaa, jotka ovat luonnonsuojeluhallinnossa, luonnontieteellisissä museoissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleviä tai niistä eläkkeelle jääneitä asiantuntijoita sekä pitkälle edenneitä harrastajia.

Ohjausryhmän keskeisinä tavoitteina on ollut ohjata eliötyöryhmiä uhanalaisuuden arvioinnissa ja koota yhteen työn tulokset sekä toimia asiantuntijana uhanalaisten lajien suojelua priorisoitaessa ja kohdennettaessa.

Yhteenvetotietoa uhanalaisuusarvioinnista

Yhteenvetotaulukko:

Taulukko: 

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN ylläpitää uhanalaisten lajien luetteloa, jossa ovat mukana kaikki nykyisen uhanalaisuusluokittelun mukaisesti arvioidut lajit, myös elinvoimaisiksi luokitellut. Suomessa tavatuista lajeista on maailmanlaajuisella punaisella listalla 60 lajia.

Taulukko: 

             Piirros: Terhi Ryttäri ©

Lisätietoja

  • Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Puh. 0400 143 876, sähköposti: etunimi.sukunimi@ym.fi [etunimi=esko.o.]

  • Yksikönjohtaja Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. 050 310 9703, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

  • Vanhempi tutkija Ulla-Maija Liukko, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 683, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 12.25, päivitetty 4.12.2020 klo 10.32