Hyppää sisältöön

Julkaisut ja tiedotearkisto

Kirjavaleskorpioni

Kirjavaleskorpioni (Chelifer cancroides) kirjan lehdellä © Veikko Rinne

Kaikki PUTTE-hankkeiden tuloksiin perustuvat julkaisut

PUTTE-ohjelman koordinaatio on ollut Suomen ympäristökeskuksessa, jossa on aika-ajoin päivitetty luetteloa PUTTE-hankkeiden tuloksista syntyneistä julkaisuista. Määritelmä luetteloon koottaville julkaisuille on ollut, että julkaisu katsotaan PUTTE-hankkeen tuloksiin pohjautuviksi, jos tehty työ (esim. aineistonkeruu) on pääosin toteutettu hankkeen rahoituksen turvin. Määritelmän tulkinnasta ovat vastanneet hankevetäjät ja muut hankkeissa mukana olleet julkaisutietoja toimittaneet.

26.11.2018 päivitetyn luettelon 531 viitteestä puolet on tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita, yhteensä 269 kappaletta. PUTTE-rahoitukseen perustuvia opinnäytetöitä on luettelossa yhteensä 35 kappaletta, joista kymmenen on väitöskirjoja. PUTTE-hankkeissa erityisasemassa olleita määritysoppaita on valmistunut kaikkiaan 17 kappaletta.

Tärkeämpää kuin valmistuneiden töiden määrä on se, että PUTTE-tutkimusohjelman rahoituksella on pystytty kohdentamaan tutkimusta niihin eliöryhmiin, joista puuttuu perustietoa niin lajistosta kuin elinympäristövaatimuksistakin. Ohjelman vaikuttavuutta ovat punninneet mm. Juslén ja Sirkiä 2013 sekä Kuusela ym. 2017.

Luettelo PUTTE-julkaisuista, päivitetty 26.11.2018. Uusista PUTTE-hankkeiden tuloksiin perustuvista julkaisuista, sekä luettelon virheistä ja täydennyksistä voi laittaa tietoa Suomen ympäristökeskukseen Susanna Anttilalle (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).

Tuloksia yhteenvetävät populaarit kirjat

 • Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (toim.) 2016. Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Tallinna. 395 s.

PUTTE-hankkeissa julkaistut määritysoppaat

 • Ahola M. & Silvonen, K. 2005. Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat. Osa 1. KuvaSeppälä -yhtiöt Oy. Vaasa. 657 s.
 • Ahola M. & Silvonen, K. 2008. Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat. Osa 2. Viestipaino Oy. Tampere. 672 s.
 • von Bonsdorff, T., Kytövuori, I., Vauras, J., Huhtinen, S., Halme, P., Rämä, T., Kosonen, L. & Jakobsson, S. 2014. Sienet ja metsien luontoarvot. Norrlinia 27. 272 s.
 • Haarto, A. & Kerppola, S. 2007. Suomen kukkakärpäset ja lähialueiden lajeja. Otava. Keuruu. 647 s.
 • Heliövaara, K., Mannerkoski, I., Muona, J., Siitonen, J. & Silfverberg, H. 2014. Hyppivät ja hohtavat - Suomen sepät, sepikät, rikkasepät ja jalokuoriaiset. Metsäkustannus. Helsinki. 343 s.
 • Härkönen, M. & Sivonen, E. 2011. Limasienet. Norrlinia 22. 223 s.
 • Koivunen, A., Malinen, P., Ormio, H., Terhivuo, J. & Valovirta, I. 2014. Suomen kotilot ja etanat – Opas maanilviäisten maailmaan. Hyönteistarvike TIBIALE Oy. Helsinki. 376 s.
 • Kotiranta, H., Saarenoksa, R. & Kytövuori, I. 2009. Suomen kääväkkäiden ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. – Norrlinia 19. 223 s.
 • Niemelä, T. 2005. Käävät, puiden sienet. Norrlinia 13. 320 s.
 • Rintala, T., Kumpulainen, T. & Ahlroth, P. 2014. Suomen verkkosiipiset. Suomen ja Euroopan ensimmäinen kuvitettu määritysopas verkkosiipisistä. Hyönteistarvike TIBIALE Oy, Helsinki. 184 s.
 • Rintala, T. & Rinne, V. 2010. Suomen luteet. Hyönteistarvike TIBIALE Oy. Helsinki. 352 s. (Vuoden tiedekirja 2010, kunniamaininta)
 • Salo, P., Niemelä, T., Nummela-Salo, U. & Ohenoja, E. (toim.) 2005. Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. – Suomen ympäristö 769, luonto- ja luonnonvarat. 526 s.
 • Salo, P., Niemelä, T. & Salo, U. 2009. Suomen sieniopas. WS Bookwell Oy. Porvoo. 512 s.
 • Stenroos, S. Ahti, T. & Salo, V. (toim.) 2020. Härmät, noet, ruosteet. Norrlinia 35: 1–392.
 • Stenroos, S., Ahti, T., Lohtander, K. & Myllys, L. (toim.) 2011. Suomen jäkäläopas. Norrlinia 21. 534 s. (Tieto-Finlandia 2011)
 • Stenroos, S., Velmala. S., Pykälä, J. & Ahti, T. (toim.) 2015. Suomen rupijäkälät. Norrlinia 28. 454 s.
 • Stenroos, S., Velmala, V., Pykälä, J. & Ahti, T. (eds.) 2016. Lichens of Finland. Norrlinia 30. 896 s.
 • Uddström, A. & Rinne, V. 2016. Suomen lukit ja valeskorpionit. Hyönteistarvike TIBIALE Oy. Helsinki. 223 s.

Artikkelit

Ohjelman arvioinnit ja loppuraportit

Kuusela, S., Anttila, S., Halme, P. & Juslén, A. 2017. Tutkimus tehostaa suojelutoimia: yhteenveto Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman vaikuttavuudesta. Metsätieteen aikakauskirja, Tieteen tori, artikkeli id 6987.

Kuusela, S. 2013. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) hankkeiden väliraporttien yhteenveto vuodelta 2013. (pdf)

Juslén, A.. & Sirkiä, S. 2013. The unknown northern green: evaluation of a national forest biodiversity research program. Biodiversity and Conservation 22: 811-823.

Sirkiä, S. 2012. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma (PUTTE) 2009-2011. Tutkimushankkeiden loppuraporttien yhteenveto. (pdf, 2 Mt)

Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J. & Toivonen, H. (toim.) 2008. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma - PUTTE-loppuraportti. Suomen ympäristö 1/2008, Luonto, 146 s. Ympäristöministeriö.

Tuoreita tieteellisiä artikkeleita

Khalaim,  A.I. & Várkonyi, G. 2018. A review of Tersilochinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) of Finland. Part 1: taxonomy. Zootaxa 4369(2): 151–185. doi: 10.11646/zootaxa.4369.2.1.

Myllys, L. & Launis, A. 2018. Additions to the diversity of lichens and lichenicolous fungi living on decaying wood in Finland. Graphis Scripta 30: 78–87.

Niskanen T., Liimatainen K., Nuytinck J., Kirk P., Orijel RG., Norvell L., Ibarguren I.O., Huhtinen S., Kytövuori I., Ruotsalainen J., Niemelä T., Ammirati JF., Tedersoo L. 2018. Identifying and naming the currently known diversity of the genus Hydnum (Cantharellales) with an emphasis on North American and European materials. Mycologia DOI: 10.1080/00275514.2018.1477004

Pykälä, J., Launis, A. & Myllys, L. 2018. Verrucaria tenebrosa (Verrucariaceae), a new lichen species from Finland and Norway, and notes on the taxonomy of epiphytic taxa belonging to the V. hydrophila complex. Phytotaxa 361: 211–221. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.361.2.6

Saine, S., Aakala, T., Purhonen, J., Launis, A., Tuovila, H., Kosonen, T. & Halme, P. 2018. Effects of local forest continuity on the diversity of fungi on standing dead pines. Forest Ecology and Management 409: 757–765. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.11.045

Scambler R., Niskanen T., Assyov B., Ainsworth M., Bellanger J-M., Loizides M., Moreau P-A., Kirk P., Liimatainen K. 2018. Diversity of Chroogomphus (Gomphidiaceae, Boletales) in Europe and typification of C. rutilus. IMA Fungus 9(2): 271–290. DOI: 10.5598/imafungus.2018.09.02.04

Schnee, H. 2018. Typenrevision der von HELLÉN beschriebenen Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) und Übersicht die finnischen Arten. [Type revision of the Anomaloninae (Hymenoptera, Ichenumonidae) described by HELLÉN, with a Synopsis of the Finnish species. Contributions to Entomology – Beiträge zur Entomologie 68(1): 151–175. DOI: 10.21248/contrib.entomol.68.1.151-175

Vesterinen, E.J.,  Puisto, A. I. E., Blomberg, A. S. & Lilley, T. M. 2018. Table for five, please: Dietary partitioning in boreal bats. Ecology and Evolution 0. https://doi.org/10.1002/ece3.4559

Juutilainen, K., Mönkkönen, M., Kotiranta, H & Halme, P. 2017. Resource use of wood-inhabiting fungi in different boreal forest types. Fungal Ecology 27: 96–106. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2017.03.003

Makarova, O. L. & Huhta, V. 2017. A new species of Arctoseius Thor, 1930 (Acari: Ascidae) from taiga regions of the Palaearctic, with a key to Arctoseius species of Fennoscandia, NW Europe. Zootaxa 4268 (4): 554–562. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4268.4.6

Oldén, A., Komonen, A.,Tervonen, K. & Halme, P. 2017. Grazing and abandonment determine different tree dynamics in wood-pastures. Ambio 46(2): 227–236. DOI: 10.1007/s13280-016-0821-6

Purhonen, J., Huhtinen, S., Kotiranta, H., Kotiaho, J.S. & Halme, P. 2017. Detailed information on fruiting phenology provides new insights of wood-inhabiting fungi and their detection. Fungal Ecology 27: 175–177. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2016.06.007

Pykälä, J. 2017. Additions to the lichen flora of Finland. VIII. Graphis Scripta 29:1–5.

Pykälä, J., Launis, A. & Myllys, L. 2017. Four new species of Verrucaria from calcareous rocks in Finland. Lichenologist 48: 27–37. https://doi.org/10.1017/S0024282916000542

Pykälä, J., Launis, A. & Myllys, L. 2017. Verrucaria ahtii, V. oulankaensis and V. vitikainenii, three new species from the Endocarpon group (Verrucariaceae, lichenized Ascomycota). Lichenologist 48: 107–116. https://doi.org/10.1017/S0024282916000694

Selva, S. & Tuovila, H. 2017. Two new resinicolous mycocalicioid fungi from the Acadian Forest: One new to science, the other new to North America. The Bryologist 119(4):417–422. https://doi.org/10.1639/0007-2745-119.4.417

Várkonyi, G. & Jussila, R. 2017. Kaksi Suomelle uutta siroahmasta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae). [Two anomalonine (Hymenoptera, Ichneumonidae) species new to Finland]. Sahlbergia 23(1): 2–6.

Tiedotearkisto

Tiedote 17.8.2016: Metsän salainen elämä -kirja vie piilottelevien ja vähän tunnettujen metsälajien maailmaan

Tiedote 5.4.2016: Suomen lukit ja valeskorpionit lähikuvassa

Tiedote 4.4.2016: Kalkkikallioilta löytyi kolme tieteelle uutta jäkälälajia

Tiedote 29.3.2016: Tikuista asiaa - Pienelläkin lahopuulla elää omaleimainen lahottajasienilajisto

Tiedote 10.9.2015: Tieteelle uusia lajeja löytyy suomalaisista metsistä tutkimusyhteistyöllä

Tiedote 6.8.2014: Sienet ja metsien luontoarvot - kutsu tietokirjan julkistamistilaisuuteen

Tiedote 31.7.2014: Suomesta löydetty kaksi uutta kotilolajia – uusi opas Suomen nilviäisistä on ilmestynyt

Tiedote 30.6.2014: Uudet Putte-hankkeet selvittävät metsien salaisuuksia

Tiedote 26.6.2014: Useita Suomelle uusia lukki- ja valeskorpionilajeja löytynyt

Tiedote 5.6.2014: Uudet lajimäärityskirjat innostavat luonnon tutkimiseen

Tiedote 13.8.2013: DNA-viivakoodaus paljasti Suomelle uuden pistiäislajin

Tiedote 7.8.2013: Tyvityynyjäkälä rakastaa vanhan metsän rauhaa

Tiedote 31.7.2013: Viherpyörökultiainen on rannikkohietikoiden harvinaisuus

Tiedote 24.7.2013: Syksyisen metsän tuntemattomat lakkipäät

Tiedote 17.7.2013: Lahopuun saksiniekka vaihtaa maisemaa toisten siivillä

Tiedote 3.7.2013: Puiston pitkäkoipi on ihmiselle vaaraton

Tiedote 26.6.2013: Viirukangaslude viihtyy kesähelteessä

Tiedote 22.2.2013: Suomen metsälajien tuntemus on huippuluokkaa PUTTE-ohjelman ansiosta

Tiedote 28.11.2012: Kirjavaleskorpioni on ihmisen salaperäinen seuralainen

Tiedote 8.11.2012: Suomen pohjoisin muurahaisleijona löytyi Kemijärveltä

Tiedote 7.8.2012: Löydä Suomen pohjoisin muurahaisleijona

Tiedote 19.4.2012: Auta tutkijoita - havaintoja valeskorpioneista kaivataan

Tiedote 8.6.2012: Kalkkikalliot - uhanalaisten lajien keitaat (pdf)

Tiedote 19.10.2011: Valeskorpioneja, lepakoita ja kultapistiäisiä: PUTTE-ohjelman toisen kauden hankkeet valittu (pdf)

Tiedote 10.5.2011: Rahaa haussa puutteellisesti tunnettujen metsälajien tutkimukseen (pdf)

Julkaistu 17.6.2013 klo 10.48, päivitetty 21.8.2020 klo 16.39