Saimaannorpan suojelu

Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) on kotoperäinen laji, joka esiintyy vain Saimaalla. Se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Saimaannorppa on luonnonsuojeluasetuksen perusteella erityisesti suojeltava laji ja se on määritelty EU:n luontodirektiivissä tiukkaa suojelua vaativaksi lajiksi (liitteet II ja IV).

Nykyään saimaannorpan suurimpia uhkia ovat ilmastonmuutos, verkkokuolemat, elinympäristön pirstaloituminen ja heikkeneminen ja pesintäaikainen häiriö. Tehostuneet suojelutoimet, kuten kevätaikaiset verkkokalastusrajoitukset ja apukinosten kolaaminen, ovat tuottaneet tulosta, ja norppakanta on ollut viime vuodet kasvussa.

Vielä vuonna 2012 norpan talvikannaksi arvioitiin noin 310 yksilöä ja sukupuuton riskiä pidettiin erittäin suurena. Vuonna 2015 norpan uhanalaisuusluokka voitiin laskea äärimmäisen uhanalaisesta (CR) erittäin uhanalaiseksi (EN). Vuoden 2016 talvikannaksi arvioitiin 360 yksilöä.

Saimaannorppa on edelleen uhanalainen, mutta sukupuuton riski vähenee kannan kasvaessa. Keskimääräinen kannan kasvu viimeisen viiden vuoden ajalta on ollut 3,6 %, mikä on suojelun strategiassa asetetun tavoitteen mukaista. Välitavoite on, että talvikanta kasvaisi vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Metsähallitus vastaa saimaannorpan kannan seurannasta ja hoidosta ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa. Valtioneuvosto tekee maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman esityksen pohjalta päätöksen verkkokalastuskieltoa ja pyydysten käytön rajoittamista koskevasta asetuksesta Saimaalla. Pohjois-Savon ELY-keskus tekee osakaskuntien kanssa verkkokalastuskieltosopimukset ja maksaa korvaukset ammattikalastajille kalastusrajoituksista aiheutuneesta haitasta.

Saimaannorppa pinnalla

© Mervi Kunnasranta/YHA-kuvapankki

Tavoitteena suotuisan suojelun taso

Ympäristöministeriö asetti keväällä 2010 saimaannorpan suojelutyöryhmän, joka laati toimenpidesuunnitelman norppakannan vahvistamiseksi. Lähtökohtana oli sovittaa kestävällä tavalla yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen toiminta Saimaalla. Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on varmistaa noppakannan vakaa kasvu ja suotuisan suojelun tason saavuttaminen.

Suunnitelma laadittiin laajapohjaisena yhteistyönä keskeisten sidosryhmien kanssa. Se päivitetään vähintään viiden vuoden välein. Suojelutyöryhmä luovutti suunnitelman päivittämistarvetta koskevan raporttinsa ympäristöministerille 30.5.2017 ja ympäristöministeriö vahvisti uuden suunnitelman syksyllä 2017.

Saimaannorppa-LIFE-hanke

Syksyllä 2013 alkanut Saimaannorppa LIFE-hanke (Safeguarding the Saimaa Ringed Seal – LIFE Saimaa seal) edistää saimaannorpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista. Hanke toteuttaa saimaannorpan suojelun toimenpidesuunnitelmaa, johon kuuluvat uuden tutkimustiedon tuottaminen, ihmisen aiheuttaman häiriön ehkäisy, kalastuksesta koituvien norppakuolemien vähentäminen, suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelu, ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin valmistautuminen, vapaaehtoistoiminta, viestintä ja ympäristökasvatus.

Hanke on viisivuotinen ja sitä organisoi Metsähallituksen luontopalvelut.

Jos havaitset saimaannorpan

Ilmoita havainnostasi

Ilmoita kuolleena löytyneestä saimaannorpasta heti

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Norppa jäälllä

© Ismo Marttinen/ YHA-kuvapankki

Julkaistu 27.12.2017 klo 15.51, päivitetty 8.10.2020 klo 12.19