Hyppää sisältöön

Kiireellisesti suojeltavat lajit

Lajisuojelun kansallista toimintaohjelmaa varten valmisteltiin Suomen ympäristökeskuksessa vuosina 2010–2011 raportti lajisuojelun priorisoinnista. Raportin valmisteluun osallistuivat luonnonsuojeluhallinnon toimijat ja siinä hyödynnettiin mm. tuoreimman uhanalaisuuden arvioinnin tuloksia (Punainen kirja 2010). Eliöryhmäkohtaiset työryhmät arvioivat työtä varten lajien turvaamistarpeita ja -keinoja. Tarkastelussa oli mukana 2 216 uhanalaisiksi arvioitua sekä luonto- ja lintudirektiivien lajia. Näiden lajien joukosta tunnistettiin 569 kiireellisesti suojeltavaa lajia, joiden turvaamistoimiin on ryhdyttävä lähimpien viiden vuoden kuluessa.

Suolayrtti_kiireellisesti suojeltavat_Terhi Ryttäri
Suolayrtti (Salicornia europaea) on Suomessa nopeasti harvinaistunut ja kiireellisesti suojeltava merenrantahietikoiden laji. © Terhi Ryttäri.

 

Lajien turvaamiskeinot luokiteltiin neljään pääryhmään

  1. elinpaikan suojelun tehostaminen, aluesuojelu (suojelualueet, erityisesti suojeltavien lajien rajaukset, metsälakikohteet, LSL:n luontotyyppien rajaukset, myös sopimukset
  2. elinympäristöjen ja esiintymien hoito, ennallistaminen ja kunnostus (myös esim. tienvarsien hoidotta jätettävät kohteet),
  3. tiedon lisäämisen tarve lajeista (taksonomia, biologia, ekologia) ja/tai esiintymistä (nykytilan tarkistaminen, uusien esiintymien etsiminen) ja
  4. lajien ottaminen huomioon alueidenkäytön suunnitelmia ja hankkeita koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa, esim. esiintymispaikan tai sitä laajemman alueen ottaminen huomioon kaavoituksessa tai yksittäisissä rakennushankkeissa.

Joidenkin eliöryhmien turvaamiseksi tarvitaan myös muita keinoja, kuten muutoksia lainsäädännössä. Jokaiselle lajille määriteltiin ensisijainen turvaamiskeino sekä muut turvaamiskeinot.

Raportissa esitettiin suunnitelma lajisuojelun alueellista toimeenpanoa varten. Uhanalaisten lajien turvaamistoimista ja niiden toteuttamisesta sovitaan lajisuojelusta vastaavien toimijoiden kesken alueellisesti tai valtakunnallisesti. Näissä neuvotteluissa luodaan myös alueelliset toimijaverkostot kunkin lajiryhmän tarpeiden mukaan. Turvaamistoimien alueelliset neuvottelut on käynnistetty vuonna 2012 ja niitä jatketaan lähivuosina. Tietojen päivittäminen ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokantaan on ensiarvoisen tärkeää, sillä sieltä paikkatiedot ovat toimijoiden käytettävissä turvaamistoimien järjestämistä varten. Joissakin eliöryhmissä, kuten linnuissa, edetään aluksi valtakunnallisilla neuvotteluilla.

Kiireellisesti suojeltavien lajien luettelo

Oheisessa luettelossa ovat eliöryhmittäin hankkeessa tunnistetut kiireellisesti suojeltavat lajit ja niiden tärkeimmät turvaamiskeinot. Lajien tieteelliset ja suomenkieliset nimet ovat Eliölajit-tietokannan lokakuun 2011 mukaiset. Hakasulkeissa on aiemmin käytetty tieteellinen ja/tai suomenkielinen nimi (Rassi ym. 2010). Lajien tieteelliset ja suomenkieliset nimet on päivitetty tähän luetteloon 1.7.2013 voimaan tulleen luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti (liite4, uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit).

Yhteenveto kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvotteluista valmistui vuoden 2017 lopulla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.31, päivitetty 12.9.2018 klo 16.54