Hyppää sisältöön

Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma

Ympäristöministeriön asettama laajapohjainen työryhmä valmisteli uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelman vuosina 2014–2016. Toimintaohjelma on osa Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian toimeenpanoa. Sen tavoitteena on yhdessä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa parantaa lajien mahdollisuuksia säilyä eri elinympäristöissä. Samalla se luo pohjaa lajien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi Suomessa.

Neidonkorento_Tuomas Lahti
Neidonkorento (Calopteryx virgo). © Tuomas Lahti.

Toimintaohjelmaan sisältyy 46 toimenpidettä, joista monet ovat laajoja. Niiden toteuttaminen nojaa toimivaan yhteistyöhön viranomaisten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Toimintaohjelmassa korostuu uhanalaisten lajien esiintymispaikkatiedon saatavuuden, ajantasaisuuden ja uuden tiedon tuottamisen tärkeys. Ne ovat edellytyksenä lajien suojelu- ja hoitotoimien suuntaamiselle ja esiintymien huomioon ottamiseksi maankäytön suunnittelussa. Tämä edellyttää toimivia tietojärjestelmiä, joustavaa tiedonsiirtoa sekä riittävää panostusta uuden tiedon tuottamiseen.

Toimintaohjelmassa on eritelty elinympäristökohtaisesti kohdennettuja tärkeitä toimenpiteitä. Lisäksi esitetään neuvontaa ja viestintää, vapaaehtoistoimintaa, vieraslajien torjuntaa, etäsuojelua ja maankäytön suunnittelua koskevia toimia.

Kokonaisuutena lajiston uhanalaistuminen on jatkunut, vaikka pitkäjänteisellä työllä on saatu aikaan myös myönteistä kehitystä. Suomen koko lajiston viides uhanalaisuusarviointi julkistetaan 8.3.2019.

Kiireellisesti suojeltavien lajien turvaamisen alueelliset priorisointineuvottelut

Suomen ympäristökeskus SYKE valmisteli vuosina 2010–2011 valtakunnallista lajisuojelun toimintaohjelmaa yhteistyössä ELY-keskusten, Metsähallituksen luontopalveluiden ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. 

Hankkeessa tarkasteltiin vain luonnonsuojeluhallinnon vastuulla olevaa lajistoa, joten pelkästään Ahvenanmaalla esiintyviä ja maa- ja metsätaloushallinnon vastuulla olevia lajeja ei tarkasteltu. Yhteistyössä uhanalaisten lajien asiantuntijatyöryhmien kanssa tunnistettiin uhanalaisten lajien joukosta 569 kiireellisesti suojeltavaa lajia, joiden turvaamistoimiin on ryhdyttävä lähimpien viiden vuoden kuluessa. 

Kiireellisesti suojeltavien lajien turvaamistoimista sopimiseksi käynnistettiin vuonna 2012 alueelliset lajien suojelun, hoidon ja seurannan priorisointineuvottelut. Neuvottelut toteutetaan ELY-keskuksittain yhteneväisin periaattein. Niissä sovitaan esiintymispaikoilla tarvittavista suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimista, tiedon lisäämiseksi tarvittavista toimista ja tarpeista ottaa lajit huomioon alueiden käytössä sekä toimien kiireellisyydestä ja aluetason vastuunjaosta. 

Neuvotteluihin osallistuu kyseisen ELY-keskuksen, Metsähallituksen luontopalveluiden, SYKEn edustajien sekä lajiryhmän asiantuntijoiden lisäksi tarpeen mukaan myös muita alueellisia toimijoita. Neuvotteluissa on vuosina 2012–2016 tarkasteltu kiireellisesti suojeltavien putkilokasvien, sammalten, jäkälien, sienten ja selkärangattomien eläinten turvaamistarpeita kaikkien ELY-keskusten toimialueilla. Tarvittavia toimia, kuten nykytilan tarkistuksia sekä elinympäristöjen suojelu- ja hoitotoimia on käynnistetty Metsähallituksen, ELY-keskusten ja eliöryhmäkohtaisten asiantuntijaryhmien toimesta. Neuvotteluissa tarkastellusta lajistosta ja sovituista toimista on laadittu yhteenveto, jossa on alustavia tietoja myös toteutetuista turvaamistoimista alueittain.

Uhanalaisten lajien tarkat ja ajantasaiset esiintymistiedot ovat pohjana ja edellytys priorisointineuvotteluille ja sovittujen toimien toteutukselle. Tämän vuoksi tavoitteena on jatkuvasti lisätä ja parantaa luonnonsuojeluhallinnon lajitietokannan sisältöä ja laatua. Merkittäviä lisäyksiä ja tarkennuksia kiireellisesti suojeltavien lajien tietoihin on neuvottelujen yhteydessä saatu mm. jäkälistä, perhosista, sääskistä sekä nivelkärsäisistä.

Lisätietoja

  • Biologi Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0400 148 675 etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Biologi Eija Kemppainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0400 148 678 etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 14.8.2013 klo 14.05, päivitetty 4.12.2020 klo 10.43