Määrityskirjallisuutta ja lajitietoa

Glöer, P. (2015): Süßwassermollusken - Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. DJN, Hamburg. 135 s.

Ilmarinen, K. ja Oulasvirta, P. 2010. Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella. Vuoden 2009 sukellustutkimukset sekä yhteenveto vuosien 2007-2009 tuloksista. Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisuja 25/2010. 73 s.

Ilmarinen, K. ja Oulasvirta, P. 2007. Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja. Sukellustutkimukset 2007. 12.

Koivunen, A., Malinen P., Ormio, H., Terhivuo, J. ja Valovirta I. 2014. Suomen kotilot ja etanat. Opas maanilviäisten maailmaan. Hyönteistarvike TIBIALE Oy. 376s . Kirjan julkaisemisen jälkeen on tehty havainto Suomelle uudesta maakotilolajista; idänsulkukotilosta Macrogastra borealis, joka on kirjassa mukana lähialueen lajeissa.

Koivunen, A., Liukko, U-M. & Ormio, H.  2012: Uutta tietoa Suomen sulkukotiloista (Mollusca: Clausiliidae,): isosulkukotilo Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801), soukkasulkukotilo Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) ja harmaasulkukotilo Bulgarica cana (Held, 1836). – Sahlbergia 18 (1): 40-52.

Kuiper, J. G. J.; Økland, K. A., Knudsen, J., Koli, L., von Proschwitz, T. and Valovirta, I. 1989. Geographical distribution of the small mussels (Sphaeriidae) in North Europe (Denmark, Faroes, Finland, Iceland, Norway and Sweden). Annales  Zoologici Fennici 26 (2): 73–101.

Ljungberg, R. 2007: Vuollejokisimpukan elinympäristövaatimukset ja liikkuminen Nummenjoen yläosassa. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007. Uudenmaan ympäristökeskus. 51 s.

Olsen, L.-E., Sunesen, J. ja Pedersen, B. V. 2013. Vesikirppu ja sudenkorento. Makean veden eläimiä. WSOY. 231 s.

Ormio, H., Kakko,I.,  Koivunen, A. & Liukko, U.-M. 2016. Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1848), a land snail (Mollusca, Gastropoda) new to Finland.  Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 92: 21-23.

Ormio, H. 2015. Two land snail species new to Finland: Macrogastra borealis (O. Boettger, 1878) and Quickella arenaria (Potiez & Michaud, 1835) (Mollusca: Gastropoda). Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica  91: 51-55.

Ormio, H. 2015. Idänsulkukotilo Macrogastra borealis (O. Boettger, 1878), uusi lisä Suomen nilviäisfaunaan (Mollusca: Clausiliidae). Sahlbergia 21 (2): 2-5.

Oulasvirta, P., Leinikki, J. ja Syväranta. 2017. Freshwater Pearl Mussel in Finland—Current Status and  Future Prospects.  J. Biology Bulletin 44 (1): 81–91.

Oulasvirta, P. 2011. Distribution and status of the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera in northern Fennoscandia, Toxicological & Environmental Chemistry, 93(9): 1713-1730.

Oulasvirta, P. (toim.). 2006. Pohjoisten virtojen raakut : Interreg-kartoitushanke Itä-Inarissa, Norjassa ja Venäjällä. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 47s.

Piechocki A., Wawrzyniak-Wydrowska B. 2016. Guide to freshwater and marine Mollusca of Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznan. 279 s.

Routio, I. 2011: Succinea oblonga (Draparnaud, 1801) in Finland. – Malacologist 57:20.

Routio, I. 2010. Harvinaisten maakotiloiden esiintymisestä Lounais-Suomessa ja niiden elinympäristövaatimuksista. Varsinais-Suomen elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 4.

Routio, I. & Valta, M. 2009: Molluses Pseudotrichia rubiginosa Rossmässler 1838 and Limax maximus 1758 found in SW Finland. – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 85:68.

Suomen Eläimet. 1986. Osa 5. Espoo. Weilin & Göös. 343 s.

Valovirta, I., Tuulenvire, P. ja Englund, V. 2003. Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa. Helsingin yliopisto. Luonnontieteellinen keskusmuseo. Helsinki.

Valovirta, I., Koivunen, A., Könönen, K., Liukko, U-M. & Ormio, H. 2019. Nilviäiset. Julk.: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. s. 317–323.

Valovirta, I. 2008: Vantaanjoen Natura-alueen vuollejokisimpukkainventointi 2004–2007. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo & Maailman Luonnon Säätiö (Suomen WWF). 48 s.

Viitasalo, M., Kostamo, K., Hallanaro, E.-L.,Viljanmaa, W., Kiviluoto, S., Ekebom, J. ja Blankett. B. (toim.) 2017. Meren aarteet: Löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon. Gaudeamus. 518 s.

Vuorinen, E. 2010. Tulkintaohje vuollejokisimpukan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämiseksi ja turvaamiseksi vesistökunnostuksissa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Welter-Schultes F. W. 2012: European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen, pp. A1-A3, 1-679, Q1-Q78. ISBN 978-3-933922-75-5.

Julkaistu 15.6.2016 klo 13.33, päivitetty 22.5.2019 klo 10.26