Kuuleminen saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin käynnistyy

Tiedote 18.6.2018 klo 14.19

Nykyiset verkkokalastusrajoitukset riittävät, mahdolliset uudet rajoitukset tehdään vapaaehtoisin sopimuksin.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat

Puruvesi on ollut aikanaan saimaannorpan pesimäaluetta, mutta laji hävisi sieltä 1950-luvulla. 1980-luvulla alkaneen seurannan aikana norpan on tiedetty liikkuneen Puruvedellä melko säännöllisesti. Kymmenisen vuotta sitten sen havaittiin myös talvehtineen alueella.

Tänä keväänä Puruvedelle syntyi saimaannorpan kuutti. Lisääntyminen kertoo norppakannan vakiintumisesta ja siitä, että alue on edelleen lajille tärkeää elinympäristöä.

Ympäristöministeriössä on valmisteilla Natura 2000 -verkoston suojeluperusteina olevien luontotyyppien ja lajien tietojen ajantasaistaminen. Nyt saadun uuden tiedon perusteella ympäristöministeriö ehdottaa saimaannorpan lisäämistä Puruveden Natura 2000 -alueella suojeltavaksi lajiksi. Puruvesi sisältyy Natura 2000 -verkostoon jo entuudestaan luontotyyppiensä, erityisesti arvokkaan järviluontonsa vuoksi. Uudessa ehdotuksessa ei käsitellä Natura-alueen rajoja tai muita lajeja.

Koko Natura 2000 -verkoston suojeluperusteiden ajantasaistamisesta on jo aiemmin järjestetty kuuleminen, mutta Puruveden osalta järjestetään nyt lisäysehdotuksen vuoksi uusi kuuleminen 26.6.–25.7.2018. Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tänä aikana jättää ympäristöministeriölle kannanottoja ehdotuksesta. Päätös tehdään kuulemisen jälkeen.

Saimaannorpan pesintä Puruvedellä tapahtui alueella, jonka suojelutoimet on jo pääosin toteutettu. Syntyneen kuutin vuoksi alueella sovittiin jo keväällä verkkokalastusrajoituksista, jotka ovat riittäviä. Saimaannorpan lisääminen Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin ei siten välittömästi edellytä uusia suojelutoimia alueelle. Jos norpan pesintä laajenee, pesintärauhan turvaavista paikallisista verkkokalastusrajoituksista sovitaan vesialueen omistajien kanssa, kuten nytkin on toimittu.

”Arvostan tapaa, jolla paikalliset vesialueen omistajat ovat hyvässä hengessä sopineet verkkokalastusrajoituksista tänä keväänä syntyneen kuutin turvaksi. Tämän hetkisen arvion mukaan alueella elelee 5–8 norppaa, mikä on vielä pieni ja häiriöille altis populaatio”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Puruvesi on alueellaan merkittävä vapaa-ajan ja ammattikalastuksen keskus. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö pitävät tärkeänä, että suojelussa huomioidaan myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat.

”Norpan suojelutoimien on oltava tarveperusteisia ja oikein mitoitettuja. Kevään pesinnän johdosta sovitut kalastusrajoitukset pesintäalueella ovat riittäviä, eikä rajoituksia ole perusteita laajentaa koko vesistöön. Paikallinen hyväksyntä on perusta onnistuneelle suojelulle”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä painottaa.

  • (ym.fi/Natura2000kuuleminen2018)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ministerin erityisavustaja Taru Savolainen, ympäristöministeriö, p. 040 535 8622, etunimi.sukunimi@ym.fi (ministeri Tiilikaisen haastattelupyynnöt)