Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

  • Suojelemme ja ennallistamme soita.
  • Kunnostamme lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen.
  • Hoidamme perinnebiotooppeja.
  • Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
  • Hoidamme ja kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan maa-aluettasi Helmi-ohjelmaan, ole yhteydessä alueesi ELY-keskukseen (yhteystiedot löytyvät Alueellista tietoa -osiosta.)

Helmi-ohjelmaan osallistuvat useat organisaatiot

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat useat organisaatiot. Ohjelman suunnittelusta vastaavat ympäristöministeriön ohella maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Kunnat toteuttavat Helmi-töitä Kunta-Helmi-ohjelman kautta, ja eri järjestöt ja organisaatiot toteuttavat alueilla erilaisia kunnostushankkeita yhteistyössä ELY-keskusten ja maanomistajien kanssa.

Lisätietoja:

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi/helmi)

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Helmi-ohjelman toimeenpano - Häme

 
 
Laidunnettu rantaniitty
Laidunnettu rantaniitty © Anni-Elina Aittamäki

Ajankohtaista

Painopisteet

Hämeen ELY-keskuksen alueella HELMI-elinympäristöohjelman painopisteinä ovat vuonna 2021 metsäisten elinympäristöjen ja perinnebiotooppien hoidon suunnittelu ja toteutus sekä lintuvesien tilan parantamiseen tähtäävät toimet.

Lisäksi soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden vapaaehtoista suojelua edistetään osana HELMI-ohjelmaa. Soidensuojelun vuositavoite Hämeessä on 150 ha. Soidensuojelun keskiössä Hämeessä ovat pienialaiset, rehevät ja monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet.

Metsäisten elinympäristöjen inventoinneissa ja kunnostuksissa painopiste on tänä vuonna luontotyyppien suojelualueissa (pähkinä- ja lehmuslehtoja), muissa suojelluissa lehtokohteissa, harjumetsissä sekä valkoselkätikkakohteissa. Metsäisten kohteiden kartoitusta ja hoidon suunnittelua jatketaan, ja osassa kohteita toteutetaan mm. alikasvoskuusen poistoa ja muita raivauksia.

Lintuvesien inventointeja jatketaan tekemällä linnustoselvitykset mm. Kyynäröisellä (Hämeenlinna/Loppi) ja Joensuunlahti-Venesillanlahdella Tammelassa. Vesilintulaskentoja jatketaan Kutajärven alueella Hollolassa. Vuonna 2020 inventoitujen lintuvesikohteiden hoidon suunnittelua jatketaan, ja isommista kunnostustoimista tavoitteena on saada jatkettua viime vuonna Freshabit Life IP -hankkeessa käynnistettyjä ruoppauksia Hausjärven Ansionjärvellä.

Perinnebiotooppien päivitysinventointeja jatketaan, ja osalla kohteista päästään jo toteuttamaan kunnostustoimiakin. Kunnostustoimia tehdään reilulla parillakymmenellä arvokkaaksi todetulla perinnebiotooppikohteella ympäri Hämettä. Kunnostukset ovat perinnebiotooppien kunnostusniittoja, -raivauksia sekä alueiden aitaamisia laiduntajia varten.

Kunnostuskohteet

Hämeen ensimmäiset toteutuneet kunnostuskohteet ovat olleet arvokkaita perinnebiotooppeja, jotka ovat olleet jo jonkin aikaa ilman hoitoa. Helmi-ohjelmassa on tehty toimia, joiden tavoitteena on mahdollistaa laidunnuksen uudelleen aloitus kohteella. Käytännössä on tilattu aitamateriaaleja, aitausurakointia ja eläimille vaarallisten puiden poistoa, jotta alue olisi kunnossa laiduntavia eläimiä varten. Helmi-hankkeessa toteutetun peruskunnostuksen jälkeen alueen laidunnuksesta vastaa yksityinen laidunyrittäjä seuraavat viisi vuotta ympäristösopimuksen ehtojen mukaisesti. Tänä vuonna toteutaan viisi laidunkohdetta, ja neljällä kohteella laidunnus saadaan aloitettua heti tänä kesänä. Kohteet sijaitsevat Tammelassa, Forssassa, Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Asikkalassa. Kohteilla on huomattavia perinnebiotooppiluontotyyppejä ja lajeja.

Lisäksi on järjestetty muunlaista perinnebiotooppikunnostusta yhteensä 13 arvokkaalle kohteelle. Kohteet ovat laidunnukseen liian pieniä, mutta niillä on kuitenkin huomattavia perinnebiotooppi- ja lajistoarvoja. Kohteet sijaitsevat usean kunnan alueella ja molemmissa Hämeen maakunnissa. Toimenpiteet näillä kohteilla ovat niitto, raivaus ja uhanalaisten lajien seuranta. Toimenpiteet toteutetaan suurimmaksi osaksi loppukesästä, niittykasvien siemenien kypsyttyä.

Alkukesästä inventoidaan vielä kymmenkunta potentiaalista kohdetta, joilla on tiedossa huomattavia perinnebiotooppiarvoja, kuten uhanalaisia lajeja. Myös näille toteutetaan kunnostus, jos vain perinnebiotooppiarvoja ja lajistoa on vielä jäljellä, tai niiden arvioidaan olevan helposti palautettavissa, ja alueiden maanomistajat ovat asialle myötämielisiä. Helmi-ohjelman töitä toteutetaan vain maanomistajan suostumuksella.

Lajisuojelu

Helmi-ohjelmassa inventoidaan ja hoidetaan erittäin uhanalaisen hämeenkylmänkukan kasvupaikkoja Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan alueella. Kasvupaikoilta poistetaan varjostavia kuusia ja tarpeen mukaan raivataan muutakin puustoa. Näillä hoitotoimilla luodaan valoa tarvitsevalle kevätkukkijalle olosuhteet, jotka auttavat sitä kilpailussa muun kasvillisuuden kanssa. Monet kylmänkukan kasvupaikoista ovat tällä hetkellä niin umpeenkasvaneita ja varjoisia, että laji on vaarassa hävitä niistä kokonaan.

Erittäin uhanalainen Hämeenkylmäkukka.
© Mika Kalliovirta

Helmi-resursseja

Hämeen ELY-keskuksen alueelle on vuodelle 2021 myönnetty 565 000 euroa Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten. Hämeen ELY-keskuksella on käytettävissään 4,5 henkilötyövuotta Helmi-työtä varten.

Yhteistyö

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Hämeessä on jo tiivistetty yhteistyötä esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen kanssa, ja Hämeen ELY-keskus tekee metsäkeskuksen kanssa yhteistyötä Lehtohelmet -hankkeessa. Metsäkeskuksen hankkeen tavoitteena on tehdä sekä talousmetsä- että suojelulehdoissa konkreettisia luonnonhoidollisia toimenpiteitä.

Metsähallitus ja ELY-keskus keskustelevat säännöllisesti työnjaosta ja muista ajankohtaisista asioista Helmi-ohjelmaan liittyen.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Hämeen ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

  • Soidensuojelun toteuttaminen: Soile Hiitola, soile.hiitola@ely-keskus.fi, Jari Välijeesiö, jari.valijeesio@ely-keskus.fi
  • Lintuvesien kunnostus: Hannu Sillanpää, hannu.sillanpaa@ely-keskus.fi, Riitta Ryömä, riitta.ryoma@ely-keskus.fi
  • Metsäteema: Mika Kalliovirta, mika.kalliovirta@ely-keskus.fi, Hannu Sillanpää, hannu.sillanpaa@ely-keskus.fi
  • Perinnebiotooppien päivitysinventointi, hoitosuunnittelu ja kunnostus: Mika Kalliovirta, mika.kalliovirta@ely-keskus.fi
  • Soiden ennallistaminen ja vesien palautus suojeltaville soille sekä pienvesi- ja rantaluontoteema: Riitta Ryömä, riitta.ryoma@ely-keskus.fi
Julkaistu 19.4.2021 klo 10.05, päivitetty 8.3.2022 klo 14.03
Julkaistu 27.5.2021 klo 13.57, päivitetty 1.2.2022 klo 14.15