Helmi-ohjelman toimeenpano - Keski-Suomi

Lehmusmetsikkö Joutsa
Lehmusmetsikkö Joutsa

 

Ajankohtaista

 

Painopisteet

Soiden lisäsuojelu on Keski-Suomessa merkittävä mahdollisuus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vuoden 2021 aikana Keski-Suomessa on tavoitteena saada uusia soita suojeluun noin 400 hehtaaria. Helmi-ohjelman rahaa voidaan käyttää etenkin soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden ja maakuntakaavan suojelualueiksi osoitettujen soiden suojeluun. Suojelu on maanomistajille vapaaehtoista ja suojelun aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan.

Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleville Helmi-ohjelman lintuvesikohteille valmistuvat ensimmäiset kunnostussuunnitelmat. Lisäksi osalla kohteista tehdään linnusto- ja muita luontoselvityksiä kunnostusten suunnittelun ja seurannan toteuttamiseksi.

Perinnebiotooppiteemassa jatketaan inventointeja kohteilla, joita ei ole aiemmin inventoitu tai joiden edellisestä inventoinnista on kulunut vähintään 10 vuotta. Inventointien tavoitteena on saada kartalle Keski-Suomen arvokkaat perinnebiotoopit, niiden uhanalaiset luontotyypit ja kasvilajit. Inventoinnit palvelevat myös hoitotoimien suunnittelua, seurantaa ja ohjausta. Perinnebiotooppien arvot vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa.

Metsäisten elinympäristöjen osalta Keski-Suomessa keskitytään eritoten lehtojen ja lehmusmetsiköiden luonnonhoitoon. Näitä metsiä uhkaa usein kuusettuminen. Kuusi vähentää valoa metsän pohjalta ja happamoittaa maaperää neulaskarikkeellaan. Tämä heikentää monien lehtokasvien kasvua, mikä taas edelleen vähentää näistä kasvilajeista riippuvaisten eliöiden menestymistä. Kuusen poistolla pystytäänkin tehokkaasti ylläpitämään lehtolajiston rikkautta. Lisäksi metsäisistä elinympäristöistä kitketään vieraslajeja, kuten kanukkaa ja jättiputkea.


Kunnostuskohteet

Lintuvesien osalta vuoden 2021 tavoitteena on päästä tekemään ensimmäisiä toimenpiteitä niillä kohteilla, jotka eivät vaadi aluehallintoviranomaisen lupaa. Tavoitteena on mm. järjestää hoitokalastusta kolmelle lintuvesikohteelle Keski-Suomessa.

Perinnebiotooppien kunnostukseen Helmi-ohjelman puitteissa on perustettu uusi tukijärjestelmä, joka käynnistyy vuoden 2021 aikana pienellä joukolla kokeilukohteita. Järjestelmän perusajatuksena on, että ELY-keskus hankkii kohteen kunnostus- tai hoitotoimia joko maanomistajalta tai ulkopuoliselta yrittäjältä. Vuodeksi 2022 tuen käyttöä on tarkoitus laajentaa ja avata hakumahdollisuus kaikille, jotka omistavat perinnebiotooppikohteen tai omistajan suostumuksella suunnittelevat sellaisen kunnostamista.

Metsäisissä elinympäristöissä luonnonhoitotoimet ovat maanomistajalle ilmaisia ja niihin suostuminen ja osallistuminen on vapaaehtoista. ELY-keskus on yhteydessä maanomistajiin, joiden mailla sijaitsee potentiaalisia hoitokohteita. Suunnittelija käy maastossa katsomassa kohteet. Mikäli hän havaitsee metsikössä hoitotarvetta, hän tiedustelee maanomistajan suostumusta luonnonhoitoon. Mahdolliset hoitotoimet suunnitellaan yhdessä maanomistajan kanssa. Kohteesta riippuen maanomistaja voi saada luonnonhoidosta esimerkiksi puutuloa tai polttopuuta. Metsäisissä elinympäristöissä käytännön luonnonhoitotoimet alkavat talvella 2021—2022. Hoidettavien metsäalueiden koko vaihtelee muutamasta aarista muutamaan hehtaariin. Käytännössä hoitotoimia pyritään keskittämään alueille, joilla sijaitsee useita lehtometsiköitä lähellä toisiaan.

 

Lajisuojelu

Helmi-ohjelma auttaa uhanalaisten lajien tilannetta, kun niille sopivia elinympäristöjä saadaan hoidon ja kunnostuksen piiriin. Rahoitusta voidaan kohdentaa kohteille, joiden hoidon tarve nousee ensisijaisesti jonkin uhanalaisen lajin ahdingosta. Hoitotoimia tehdään Keski-Suomessa muun muassa Joutsassa uhanalaisen kätköpään esiintymäpaikalla. Kätköpää on pienikokoinen kovakuoriaislaji, joka vaatii paahteista ja hiekkaista paikkaa, jossa kasvaa huopakeltanoa. Joutsan paikkaa uhkaava umpeenkasvu estetään Helmi-ohjelmassa karikkeen poistolla, kitkemisellä ja niitolla. Hoitotoimia on suunnitteilla myös valkoselkätikan elinympäristöihin ja harjurinteillä kasvavan kangasvuokon esiintymille.

 

Helmiresursseja

Keski-Suomen ELY-keskukselle on vuodelle 2021 myönnetty 350 000 euroa ja 5 henkilötyövuotta Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten.

 

Yhteistyö

Helmi-ohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Lisäksi Metsähallitus ja ELY-keskus tapaavat vuosittain pari kertaa varmistaen työnjaon ja hankkeiden toteutuksen.


Yhteystiedot

Lisätietoja Helmi-ohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

Suojeltavien soiden hankinnan toteuttaminen: Jouni Leminen, jouni.leminen@ely-keskus.fi, 0295 024 664

Lintuvesien kunnostus: Ilona Helle, ilona.helle@ely-keskus.fi

Metsien luonnonhoito: Eini Nieminen, eini.nieminen@ely-keskus.fi, 0295 024 177

Perinnebiotooppien päivitysinventointi, hoitosuunnittelu ja kunnostus: Jukka Mattlar, jukka.mattlar@ely-keskus.fi, 0295 024 552

Soiden ennallistaminen ja vesien palautus suojeltaville soille: Johanna Hallman, johanna.hallman@ely-keskus.fi, 0295 024 733

Lajien ja biotooppien inventointi ja suojelu: Johanna Hallman, johanna.hallman@ely-keskus.fi, 0295 024 733

Pienvedet ja rantaluonto: päivittyy myöhemmin

 


 

Julkaistu 20.4.2021 klo 9.37, päivitetty 20.4.2021 klo 15.53