Helmi-ohjelman toimeenpano – Etelä-Savo

Rehevöitynyt vesistö, jossa runsaasti vesikasveja.

Pieksämäen Tuomiojärvi on kunnostettava lintuvesi ja hoidossa oleva perinnebiotooppi. © Kuva: Lauri Helenius

Ajankohtaista

Painopisteet

Soidensuojelun tavoite Etelä-Savon ELY-keskuksen toimialueella vuonna 2021 on 200 hehtaaria. Suojelu on vapaaehtoista ja maanomistajille maksetaan siitä korvaus. Ensisijaisesti suojellaan soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita, kaavojen suojeluvarauksessa olevia suoalueita sekä soidensuojelualueiden laajennuksia. Tärkeää on suon vesitalouden luonnontilaisuus ja suot pyritään suojelemaan vesitaloudellisina kokonaisuuksina. Merkittävin suoluontoa heikentävä tekijä on metsäojitus. Etelä-Savon soista yli 80 % on ojitettuja ja suojeltuja soita on vain noin 3 %.

Metsäisten elinympäristöjen hoidossa inventoidaan Natura-alueiden luonnonmetsiä, uhanalaisen lajien esiintymiä tulevia rajauspäätöksiä varten ja päivitetään Hanhilammen alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Osa inventoiduista alueista tai lajiesiintymistä voidaan saada myös pysyvään suojeluun METSO-ohjelman tai soidensuojelun kautta.

Pienvesien kunnostuksessa panostetaan lähteisiin ja lähteikköihin, jotka kuuluvat uhanalaisimpiin elinympäristöihimme. Vuoden 2020 inventoinneissa löytyi viisi kunnostettavaa lähteikköä, ja lähdekohteiden inventointeja jatketaan kesällä 2021. Laajat ja lajistollisesti arvokkaat lähteiköt on tavoitteena saada myös suojeltua (METSO, soidensuojelu).

Etelä-Savon letot on tarkoitus inventoida kesän 2021 aikana.

Etelä-Savossa on viisi lintuvesikohdetta, joilla hoitotoimia on tarpeen tehdä lähivuosien aikana. Lintuvesiä kunnostustoimia ovat mm. pohjapatojen rakentaminen, ruoppaukset, vesikasviniitot ja hoitokalastus. Lintuvesien kunnostus on pitkäjänteistä ja vaatii monesti aluehallintoviraston luvan. Neljän kunnostettavan kohteen luvitus on tarkoitus saada vireille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Rantasalmen Putkilahti - Ruskeaperällä alkaa hoitosuunnitelman laatiminen. Lisäksi kesällä jatketaan lintuvesien koekalastuksia, joiden perusteella arvioidaan särkikalojen tehopyynnin tarvetta. Osana lintuvesikunnostuksia tehdään myös pesimälinnuston seurantaa. Lintuvesien hoitoa palvelee myös Riistakeskuksen Sotka-hanke, jossa tehostetaan vierasperäisten petojen pyyntiä arvokkaiden lintuvesien lähialueella.

Perinnebiotooppien inventointeja jatketaan ja ne on tarkoitus saada tänä vuonna päätökseen. Inventointeja tehdään kohteilla, joita ei ole aiemmin inventoitu tai niiden edellisestä inventoinnista on kulunut yli 10 vuotta. Inventointien tavoitteena on saada kartalle Etelä-Savon arvokkaat perinnebiotoopit, niiden uhanalaiset luontotyypit ja kasvilajit. Perinnebiotooppien arvot vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa, joten inventoinnit palvelevat myös hoitotoimien ohjausta, suunnittelua ja seurantaa.

Kunnostuskohteet

Ennallistettavia lähdekohteita on tähän mennessä löytynyt viisi. Kohteista yksi sijaitsee Mäntyharjulla ja neljä entisen Punkaharjun alueella. Kohteille laaditaan kesällä 2021 ennallistamissuunnitelma, ja ensimmäisiä toimenpiteitä päästään tekemään syksyn aikana.

Etelä-Savon letot on tarkoitus inventoida kesän 2021 aikana. Inventoitavien kohteiden valinta tehdään keväällä 2021 Suomen ympäristökeskuksen kokoaman vihjeaineiston ja ELY-keskuksen omien tietojen perusteella.

Lintuvesillä patosuunnittelu on käynnissä Kangasniemen Pukkiselällä sekä Pieksämäen Tuomiojärvellä sekä Kierkko-Surnuilla. Pieksämäen Vehkalammelle laaditaan ruoppaussuunnitelma sekä aluehallintoviraston lupahakemus. Rantasalmen Putkilahti - Ruskeaperän hoitosuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Lisäksi pesimälinnuston laskentoja tehdään useilla lintuvesillä.

Tänä vuonna on aloitettu perinnebiotooppikohteiden hoito- ja kunnostussuunnittelu. Käytännön kunnostustoimia päästäneen kunnostuskohteilla aloittamaan kuitenkin vasta ensi vuoden puolella. Inventoitujen kohteiden joukosta seulotaan arvokkaimmat hoidotta jääneet kohteet, joiden kunnostaminen on vielä mielekästä ja järjestettävissä. Kunnostettaville kohteille mm. etsitään hoitajia, suunnitellaan raivauksia ja aitaamisia. Kunnostukset rahoitetaan uuden Helmi-ohjelman puitteissa perustetun uuden tukimuodon myötä. ELY-keskus hankkii mm. kunnostustoimet ulkopuoliselta yrittäjältä tai maanomistajalta ja toimittaa aitaustarvikkeet kohteelle.

Lajisuojelu

Lajisuojelussa turvataan uhanalaisten eliölajien esiintymien säilymistä hoitotoimin ja tarvittaessa inventoinnein. Helmi-ohjelmakaudella keskitytään varsinkin avointen paahdealueiden eläin- ja kasvilajien elinolojen parantamiseen. Tienvarsien esiintymille laaditaan hoitokortit maakunnan itäisten osien urakkasopimuksiin liitettäväksi. Hoitokorteilla ohjeistetaan mm. tienvarsien niiton oikeaa ajankohtaa uhanalaisen lajin esiintymispaikalla.

Helmi-resursseja

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueelle on vuodelle 2021 myönnetty 371 000 euroa Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten. Etelä-Savon ELY-keskuksella on käytettävissään 5,3 henkilötyövuotta Helmi-työtä varten..

Yhteistyö

Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella yhteistyötä tehdään muun muassa Metsähallituksen, Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön, muiden ELY-keskusten, Metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten ja luontojärjestöjen kanssa. Maanomistajat ovat Helmin toteutuksen keskiössä.

Yhteystiedot

Lisätietoja Helmi-elinympäristöohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

 

Julkaistu 27.4.2021 klo 14.08, päivitetty 11.5.2021 klo 14.31