Hyppää sisältöön

Ylä-Lappi

Ajankohtaista

Utsjoen Tenonlaaksossa on valmisteilla valtakunnallinen maisemanhoitoalue

Utsjoen Tenonlaakso on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lapin ELY-keskus on laatinut yhteistyössä kunnan ja paikallisten tahojen kanssa alueelle maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman. Suomeksi ja pohjoissaameksi valmistunut julkaisu toimitettiin vuonna 2019 maanomistajille. Suunnitelmassa esitettyjen suositusten noudattaminen on vapaaehtoista.

Käytännön maisemanhoitotyöt ovat Utsjoella hyvässä vauhdissa. Kunta on vuosina 2018-2020 useiden Leader -hankkeiden puitteissa kunnostanut tärkeitä maisemakohteita ja kulttuuriympäristöjä. Lukuisat maanomistajat ovat osallistuneet työhön omistamillaan mailla. Kylillä on pidetty suunnitteluiltoja, nuorten työpajoja ja vanhojen rakennusten kunnostukseen ja maisemanhoitoon liittyviä neuvontapäiviä.

Utsjoen kunta on esittänyt vuonna 2020 Lapin ELY-keskukselle luonnonsuojelulain 32§:n mukaisen, valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamista Tenonlaaksoon. Maisemanhoitoalue voidaan perustaa luonnon ja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Perustaminen lisää Tenonlaakson valtakunnallisesti merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen tunnettavuutta ja sitä myötä alueen vetovoimaa. Ympäristöministeriö on valtuuttanut Lapin ELY-keskuksen järjestämään maisemanhoitoalueen perustamiseen liittyvän maanomistajien ja muiden osallisten kuulemisen. Kuuleminen käynnistetään joulukuussa 2020. Mikäli hoitoalueen perustamiseen suhtaudutaan myönteisesti, esittää ELY-keskus ympäristöministeriölle alueen perustamista vuoden 2021 aikana.

Maisemanhoitoalueen perustamisen tarkoituksena on kannustaa maanomistajia ja muita osapuolia säilyttämään maiseman kulttuurihistorialliset arvot ja hakemaan halutuille toimenpiteille taloudellista tukea. Hoitoalue ei tuo rajoituksia maanomistajille. Rakentaminen tapahtuu jatkossakin osayleiskaavassa osoitetulla tavalla sekä kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kalastusta, poronhoitoa ja metsätaloutta harjoitetaan entiseen tapaan ko. lainsäädännön ja sopimusten mukaisesti.

Ylä-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Ylä-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden valikoima, arvoluokat ja rajaukset on päivitetty vuosina 2012-2014. Työstä vastasi ELY-keskus ja sen toteutti Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksikkö. Inventoinnin rahoitti ympäristöministeriö ja Lapin liitto.

Päivitysinventoinnin perusteella valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on ehdolla 19 ja maisemanähtävyyksiksi kaksi kohdetta.

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallisen kuulemisen tulosten pohjalta mahdollisesti tarvittavat muutokset kohteisiin ennen ehdotuksen esittelyä valtioneuvostolle. Päivitysinventointi tuottaa selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisinventointina.

Tenonlaakso, Utsjoki. © Pasi Nivasalo

Kohteet kunnittain

Enontekiö

Inari

Sodankylä

Utsjoki

Kohteiden kuvat Päivi Magga ja Eija Ojanlatva.

Lisätietoa päivitysinventoinnista:

Julkaistu 8.10.2018 klo 10.37, päivitetty 23.11.2020 klo 13.51
Julkaisija: