Etelä- ja Keski-Lappi

Ajankohtaista

Yläkemijoella valmisteilla valtakunnallinen maisemanhoitoalue

Rovaniemen Tennilän-Viirin-Vanttauskosken alue on inventoitu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi vuonna 2015. Alueesta on käytetty aiemmin nimitystä Viirin jokivarsimaisemat, mutta paikallisten aloitteesta nimi on muutettu Yläkemijoen kylämaisemiksi.

Lapin ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Maisemasuunnittelu UOMA:n ja paikallisten sidosryhmien kanssa Yläkemijoelle maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelma on toimitettu lausuttavaksi viranomaisille ja sidosryhmille kesäkuussa 2021. Tieto suunnitelman valmistumisesta on toimitettu kirjeitse myös kaikille alueen maanomistajille.
 
Suunnitelmaan on kartoitettu keskeisimmät maisema-arvot ja hoidettavat alueet. Samalla on annettu hoitosuosituksia, joiden toteuttaminen on aina vapaaehtoista. Tavoitteena on innostaa kyläläisiä omaehtoiseen maisemanhoitoon ja kannustaa hakemaan arvokkaalle työlle taloudellista tukea.
 
Käytännön maisemanhoitotyöt ovat käynnistyneet etenkin Viirin kylällä, jossa on tehty sekä maisemallisia metsänhoitotöitä että otettu lampaita kylämaisemia hoitamaan. Viirin seurantalo on kunnostettu Kotiseutuliiton rahoituksen tuella. Lukuisat maanomistajat ovat osallistuneet maisemanhoitotyöhön omistamillaan mailla. Avoimet miljööt ja aidot elämykset -leaderhanke on ollut aktiivisesti toimenpiteitä käynnistämässä ja talkooinnostus on ollut suurta. Kylillä on pidetty lisäksi suunnitteluiltoja, työpajoja ja neuvontapäiviä liittyen maisemanhoitoon, matkailun kehittämiseen ja vanhojen rakennusten kunnostukseen.
 
Viirin osakaskunta, Viirin kyläyhdistys ja Viirin Viri ovat tehneet vuonna 2019 Lapin ELY-keskukselle aloitteen luonnonsuojelulain 32§:n mukaisen, valtakunnallisesti arvokkaan maisemanhoitoalueen perustamisesta Yläkemijoen maisema-alueelle. Maisemanhoitoalue voidaan perustaa luonnon ja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi.Perustaminen lisää Yläkemijoen valtakunnallisesti merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen tunnettavuutta ja sitä myötä alueen vetovoimaa. Ympäristöministeriö myöntää maisemanhoitotyöhön taloudellista tukea.
 
Ympäristöministeriö on valtuuttanut Lapin ELY-keskuksen järjestämään maisemanhoitoalueen perustamiseen liittyvän maanomistajien ja muiden osallisten kuulemisen. Kuuleminen käynnistetään syksyllä 2021. Mikäli hoitoalueen perustamiseen suhtaudutaan alueella myönteisesti, esittää ELY-keskus ympäristöministeriölle alueen perustamista.
 
Maisemanhoitoalueen perustamisen tarkoituksena on kannustaa maanomistajia ja muita osapuolia säilyttämään maiseman kulttuurihistorialliset arvot ja hakemaan halutuille toimenpiteille taloudellista tukea. Hoitoalue ei tuo rajoituksia maanomistajille. Rakentaminen tapahtuu jatkossakin maakuntakaavassa ja Vanttauskosken osayleiskaavassa osoitetulla tavalla sekä kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta harjoitetaan entiseen tapaan ko. lainsäädännön mukaisesti.

Etelä- ja Keski-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Etelä- ja Keski-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden valikoima, arvoluokat ja rajaukset on päivitetty vuosina 2011-2013. Hankkeen toteuttajana oli ELY-keskus ja sitä rahoitti lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Päivitysinventoinnin perusteella on Etelä- ja Keski-Lappiin valittu 31 maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (MAMA), jotka on vahvistettu 16.3.2016.

Valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi (VAMA) on Etelä- ja Keksi-Lapista ehdolla 15 kohdetta. Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallisen kuulemisen tulosten pohjalta mahdollisesti tarvittavat muutokset kohteisiin ennen ehdotuksen esittelyä valtioneuvostolle. Päivitysinventointi tuottaa selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisinventointina.

Ylitornio, Aavasaksa.
Aavasaksa, Ylitornio. © Marjut Kokko

Kohteet kunnittain

Kemijärvi:

Kittilä:

Kolari:

Muonio:

Pelkosenniemi:

Pello:

Posio:

Ranua:

Rovaniemi:

Salla:

Savukoski:

Simo:

Sodankylä:

Tervola:

Tornio:

Ylitornio:

Kohteiden kuvat  Matleena Muhonen ja Mervi Savolainen.

Lisätietoa valtakunnallisesta maisema-alueiden päivitysinventoinnista:

Julkaistu 11.5.2016 klo 9.35, päivitetty 9.6.2021 klo 12.47
Julkaisija: