Tuotesuunnittelu ja tuotteet

Tuotteiden eli tavaroiden ja palveluiden ekotehokkuutta voidaan lisätä parhaiten, kun ympäristönäkökohtia arvioidaan ja ne otetaan huomioon kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa hyödyntämisestä käyttö- ja jätevaiheeseen asti.

Ympäristölähtöisen tuotepolitiikan tavoitteena on, että eri alojen suunnittelijat, valmistajat, välittäjät, käyttäjät ja jätepuolen toimijat pyrkivät vähentämään tuotteista niiden elinkaaren aikana syntyviä ympäristöhaittoja.

Keskeisiä toimijoita tuotteiden ja palveluiden ekotehokkuuden lisäämisessä ovat valmistajat, kauppa ja ostajat.

Tuotteiden suunnittelu ja valmistus

Tavaroiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin pystytään parhaiten vaikuttamaan jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa, koska  valtaosa tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista päätetään jo suunnitteluvaiheessa. Kansainvälinen standardisointiorganisaatio ISO julkaisi jo vuonna 2002 ohjeen siitä, miten ympäristöasiat pitäisi ottaa  huomioon tuotesuunnittelussa (ISO 14062).

Elokuussa 2003 EY:n komission julkaisema EuP-puitedirektiiviehdotus on lajissaan ensimmäinen yritys ohjata ja kontrolloida yksityiskohtaisemmin yritysten tuotekehitystyötä ympäristönäkökulmasta. Se kohdistuu energiaa käyttäviin tuotteisiin ja asettaa vaatimuksia sille, miten näiden tuotteiden suunnittelussa ympäristönäkökohdat pitäisi ottaa huomioon.

Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa tuotekehittelyyn mm. rajoittamalla tai kieltämällä tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sekä sääntelemällä tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Ympäristömyötäistä tuotekehitystä edistetään myös esim. jätelainsäädännössä velvoittamalla valmistaja ja maahantuoja järjestämään käytöstä poistetun tuotteen jätehuolto.

Tuotteiden hankinnat

Ympäristöä säästävien tavaroiden ja palveluiden hankinnalla voidaan vähentää yritysten, hallinnon ja muiden yhteisöjen omaan toimintaan liittyviä ympäristövaikutuksia. Samalla edistetään ympäristöä säästävien tuotteiden kehittämistä ja markkinoita.

Hankintojen ympäristöperusteet ovat samat yrityksissä ja julkisella sektorilla. Tuotteita hankittaessa tarjolla olevia vaihtoehtoja verrataan, ja valinta kohdistetaan sellaisiin kestäviin tuotteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä kuin vastaavien tuotteiden yleensä.

Kaupan ja jakeluketjun osuus

Tuotteiden valmistuksen lisäksi kauppa ja jakeluporras voivat merkittävästi vähentää ympäristöhaittoja ja edistää ympäristöystävällisempiä valintoja. Kauppa voi tehdä tiivistä yhteistyötä useiden tavarantuottajien kanssa tuotteiden ja pakkausten koko elinkaaren mittaisen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Kauppa voi minimoida kuljetuksia ja pakkauksia ja kehittää Internetissä tapahtuvaa verkkokauppaa ja muita yhteistyön muotoja, jotka edistävät ekotehokkuutta.

Kaupalle on myös tärkeää tietää millaisia tuotteita voidaan markkinoida ympäristöä säästävinä tuotteina. Puolueettomat viralliset ympäristömerkit tarjoavat hyvän keinon kertoa tuotteiden ympäristömyötäisyydestä. Ympäristömerkintöjen keskeisenä tavoitteena on auttaa kuluttajia vertailemaan tuotteiden ympäristöominaisuuksia ja toisaalta kannustaa valmistajia tuomaan markkinoille ympäristömyötäisempiä tuotteita.

Lisätietoja

Johtava tutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 6.11.2013 klo 10.22, päivitetty 13.12.2013 klo 11.16
Aihealue: