SYKE menestynyt Suomen Akatemian hauissa – uusia hankkeita 3 miljoonan arvosta

Uutinen 14.6.2021 klo 10.51
SYKEn tutkijoita työssään © Ilkka Lastumäki

Suomen Akatemian kovasti kilpaillut rahoitushaut sujuivat menestyksekkäästi Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden osalta. SYKElle on tänä vuonna myönnetty yhteensä noin 3 miljoonaa euroa kahdeksan hankkeen toteuttamista varten. 

Neljä uutta akatemiahanketta käynnistyy syksyllä

Sykeläiset saivat rahoitusta neljälle hankkeelle biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalta, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalta ja luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalta. Hankkeista kolmea johdetaan SYKEstä.

  • Makroista mikroihin: luonnossa hajoavien muovien ja niiden lisäaineiden kohtalo pohjoisen Itämeren ravintoverkossa (PLASTER), 500 000 €.

Tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemen PLASTER-hankkeessa seurataan makromuovien hajoamista luonnonoloissa, mikromuovien syntyä ja siirtymistä uuden 13C-leimauksen avulla ravintoverkossa ja eräiden muovin lisäaineiden, kuten palonestoaineiden, kulkeutumista Suomenlahden ravintoverkossa merilintuihin asti. Hankkeessa yhdistetään kenttänäytteistä ja aikasarjoista saatu tieto kokeelliseen kenttätutkimukseen muovin hajoamisen vaikutuksista pohjoisen Itämeren ekosysteemiin.

  • Elämää veden kiitoradalla: monilaitekuvantaminen ja kuvien luokittelu avoimella kuvajoukolla planktonin tiheän aikavälin muutosten tutkimuksessa (FASTVISION-plus) 399 770 €.

Erikoistutkija Sanna Suikkanen vetää FASTVISION-plus -konsortiota, joka aikoo hankkeessaan syventyä monilaitekuvantamiseen ja kuvien luokitteluun avoimella kuvajoukolla planktonin tiheän aikavälin muutosten tutkimuksessa. Hankkeessa tuotetun aineiston avulla tutkitaan planktonin yhteisöekologiaa, monimuotoisuutta ja ekosysteemin toimintaa. Mukana hankkeessa on myös Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto (LUT).

  • Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä (PUBS), 479 907 €.

Apulaisprofessori Taru Peltolan akatemiahankkeessa tutkitaan arkisia elinympäristöjä, kuten esimerkiksi ruokaympäristöjä, joissa ihmiset tekevät elämäntapavalintojaan sekä lähivesiä, jotka ovat merkittäviä ihmisten hyvinvoinnille. Tavoitteena on kehittää yhteisöllisiä tapoja tuottaa tietoa näistä elinympäristöistä, jotta voidaan vahvistaa kansalaisten osallisuutta arjen ympäristöongelmia ratkottaessa.

  • Musta ja ruskea hiili ilmakehässä ja kryosfäärissä (BBrCaC), SYKEn osuus 149 252 €.

BBrCaC-hankkeessa arvioidaan mustan ja ruskean hiilen (BC ja BrC) vaikutuksia maahan saapuvaan sekä maasta poistuvaan säteilyyn Suomessa ja boreaalisella vyöhykkeellä. Mittauksissa tutkitaan laajasti muun muassa pienhiukkasten mustan ja ruskean hiilen osuudet ultravioletin ja näkyvän valon absorptioon. Vetäjänä toimii Ilmatieteen laitos. Konsortiossa mukana ovat Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot sekä SYKE, jonka vastuullinen henkilö hankkeessa on erikoistutkija Mikko Savolahti.

Lue hankkeista tarkemmin

Ilmastonmuutoksen tutkimusosaaminen vahvaa SYKEssä

Suomen Akatemia järjesti syksyllä 2020 erityisrahoitushaun, jossa etsittiin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoisia tutkimushankkeita. Rahoitusta saivat hakea vähintään kolmen tutkimusalan konsortiot, jotka tekevät laajaa, kansainvälistä ja monitieteistä tutkimusta.

SYKE on mukana kolmessa rahoitusta saaneessa konsortiossa. 10 miljoonan yhteispotista SYKEn osuus on 1,2 miljoonaa euroa. Ilmastonmuutoshankkeet ovat alkaneet helmikuussa ja jatkuvat vuoden 2024 tammikuun loppuun.

  • Tutkimusta ja päätöksentekoa tukevien kansallisten ilmastonmuutoksen skenaarioiden alueelliset ja järjestelmätason ulottuvuudet (FINSCAPES), SYKEn osuus 367 940 €.

​FINSCAPES-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia integroituja skenaarioita sosioekonomisista kehityspoluista ja ilmastonmuutoksesta vuosisadan loppuun saakka. Näitä skenaarioita voidaan käyttää ilmastonmuutostutkimukseen ja päätöksenteon tukena. Konsortiota johtaa SYKEn tutkimusprofessori Timothy Carter. Muita partnereita ovat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ilmatieteen laitos.

  • Kestävät ilmastonmuutoksen hillintästrategiat energia-maankäyttö-materiaalit -systeemissä (SuCCESs), SYKEn osuus 433 294 €.

Ilmatieteen laitoksen, SYKEn ja Luken yhteishankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen hillinnän strategioiden toteutettavuutta, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä sekä strategioiden saavuttamiseksi tarvittavia politiikkatoimia. Strategioita laadittaessa haasteena on tunnistaa tarvittavien keinojen rajoitteet ja mahdollisuudet. SYKEn osiota johtaa erikoistutkija Laura Saikku. Koko hankkeen vuorovaikutusvastaavana toimii ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio. Vetovastuu on Ilmatieteen laitoksella.

  • Kohdataan järjestelmänmuutos yhdessä: Kansalaisdeliberaatio informoidussa ja oikeudenmukaisessa ilmastosiirtymässä (FACTOR), SYKEn osuus 394 822 €.

FACTOR tutkii, millä tavoin puntaroiva kansalaiskeskustelu voi edistää oikeudenmukaista ja tietoon perustuvaa ilmastosiirtymää. Hankkeessa järjestetään eri näkökulmat huomioon ottavia kansalaiskeskustelun foorumeita eli kansalaisraateja, jotka auttavat kansalaisia ja päätöksentekijöitä tekemään arvioita reiluista tavoista leikata kasvihuonekaasupäästöjä. SYKEn osiota johtaa erikoistutkija Heli Saarikoski ja konsortiossa ovat mukana myös hankejohtaja Turun yliopisto, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Luke.​

Hausta lisää

Tutkijatohtorin hankkeessa pureudutaan nanoplanktonien rooliin merien hiilenkierrossa

Suomen Akatemia myöntää rahoitusta lupaaville, hiljattain tohtorintutkinnon suorittaneille tutkijoille vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin pätevöitymiseksi. Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt SYKEn merikeskuksen Lumi Haraguchille kolmivuotisen tutkijatohtorin rahoituksen.

  • Nanoflagellaatit: huonosti tunnettu biologinen hiilenkiertoon vaikuttava tekijä meren muuttuvissa olosuhteissa (NanOCean), 266 719 €.

Valtamerien merkittävä rooli hiilen kierrossa ja ilmaston säätelyssä on osaltaan planktonorganismien hiilensidontakyvyn ansiota. NanOCean-projektissa selvitetään nanoplanktonin (kooltaan 2-20 μm) eri ryhmien esiintymistä, niiden tärkeimpiä runsauteen vaikuttavia ympäristömuuttujia ja niiden eri ryhmien rooleja valtamerien hiilenkierrossa. Hanke vahvistaa tietämystämme merien ekosysteemien reagoimisesta ilmastonmuutokseen.

Hausta lisää

Lue lisää viimeaikaisia rahoitusuutisia